Frequently Asked Questions


Select Category to view FAQ


कोणती आस्थापना या परवान्यांना जारी करीत आहे?

परिसर परवाना पोलीस आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात येतो. कामगिरी परवाना, विभागीय सहाय्यक पोलिस आयुक्त यांच्या कार्यालयाकडून जारी केला जातो.

याप्रक्रीये करिता किती वेळ लागेल?

खालील प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता साधारण सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल:

 • १. जागेच्या प्रस्तावाचे तपशीलांसह फलकावर माहिती प्रदर्शित करुन तसेच तीन स्थानिक वृत्तपत्रांमधून सदरची माहिती प्रकाशित करून सर्वसामान्य/स्थानिक जनतेकडून आक्षेप मागविण्यात येतील.
 • २. स्थानिक पोलीस ठाण्याकडून कायदा व सुव्यवस्थे संदर्भात चौकशी अहवाल मागविण्यात येईल.
 • ३. वाहतूक विभागातील वाहतूकीसंदर्भात चौकशी अहवाल मागविण्यात येईल.
 • ४. उपरोक्त प्रक्रियेची पूर्तता केल्यानंतर, पुर्व-मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला जाईल.
 • ५. शासनाकडून पुर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर ना हरकत प्रमाणपत्र घेईल.

कोणते प्राधिकरण हा परवाना जारी करतात ?

सदर परवाना पोलीस आयुक्त कार्यालय जारी करते.

कोणते प्राधिकरण हे परवाने जारी करीत आहे ?

मा. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई हे परवाने जारी करतात.

हा परवाना प्राप्त करण्यासाठी मी काय करावे?

आपण विहित नमुन्यात अर्जासोबत न्यायालय मुंद्राक शुल्क रूं ५/- जोडून दयावा.

अर्ज सादर केल्यानंतर, सर्कससाठी परवाना जारी करण्यासाठी काय प्रक्रिया केली जाते?

खालील तपशीलांबाबत चौकशीसाठी स्थानिक पोलिस स्थानकाकडे अर्ज पाठविले जाईल:

 • १. प्रश्नातील प्रस्तावित जागा मुख्य रस्त्यावर किंवा आडगल्ली वर आहे का आणि रस्त्यापासून किती दूर आहे?
 • २. प्रश्नातील प्रस्तावित जागा निवासी क्षेत्रात वसलेले आहे की नाही आणि स्थानिकीकरणाचा रहिवाशांना त्रास होतोय का?
 • ३. प्रस्तावित जागा रहदारीचे दृष्टीने योग्य आहे का?
 • ४. प्रस्तावित जागा तत्सम कार्यक्रमांसाठी मागील प्रसंगी वापरली गेली होती का?
 • ५. तेथील गैरवर्तनाबद्दल सार्वजनिक किंवा रहिवासी सदस्य यांच्याकडून कोणती तक्रारी आहेत का?
 • ६. परवानगी मंजूर करण्यावर कोणतीही आक्षेप आहे का?
 • ७. बसण्याची सोय कशी आहे आणि ती चांगली आहे का?
 • ८. यंत्रणा योग्यता प्रमाणपत्र.
 • ९. ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम -२००० नुसार, हे ठिकाण रूग्णालय, न्यायालय, शैक्षणिक संस्था किंवा धार्मिक स्थळापासून १०० मीटर अंतरावर आहे आणि त्यास शांतता क्षेत्र असे म्हणतात. संबंधित सहाय्यक पोलीस आयुक्त आणि पोलीस उपायुक्त द्वारा या अहवालाची पावती मिळाल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल आणि अर्जदारांना कळविण्यात येईल.

किती वेळ लागेल?

यास सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो कारण:

 • १. प्रस्तावित जागेवर प्रस्तावाचा एक बोर्ड मागे घेण्यासाठी आणि स्थानिक वर्तमानपत्रामध्ये तीन वेळा प्रकाशित करून सार्वजनिक सदस्यांवरील आक्षेपांना आमंत्रित केले जाईल.
 • २. स्थानिक पोलीस ठाण्याकडून चौकशी आणि कायद्याच्या आदेशानुसार चौकशी केली जाईल.
 • ३. वाहतूक विभागाकडून रहदारीचे दृष्टिकोनातून अहवाल मागविण्यात येईल.
 • ४. उपरोक्त सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मागील मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला जाईल.
 • ५. शासनाकडून मागील मंजुरी मिळाल्या नंतर एका ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले जाईल.

ध्वनीक्षेपक कंत्राटदार परवाना मिळविण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे?

आपल्या पासपोर्ट आकाराच्या छायाचित्रासह रु. ५ चा न्यायालयीन मुद्रांक शुल्क जोडून विहित नमुन्यात अर्ज करा.

पारपत्र काढण्याकरीता किती शुल्क आकारण्यात येते?

पासपोर्टसाठी शुल्क संरचना खालीलप्रमाणे आहे

 • १- नवीन पारपत्र (३६ पाने) १० वर्षाकरीता वैध - रू.१५००.
 • २- नवीन पारपत्र (६० पाने) १० वर्षाकरीता वैध- रू.२०००
 • ३- नवीन पारपत्र अज्ञान मुलांकरीता (१५ वर्षांखालील) ५ वर्षाच्या वैधतेकरीता रू. १०००/-

बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर, माझा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मी परवाना कसा खरेदी करावा?

बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर, तुम्हाला परवाना मंजुरीसाठी एक अर्ज करावा लागेल. आपल्या अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतीलः

 • १. महानगरपालिकेकडून व्यवसाय प्रमाणपत्र
 • २. विद्युत निरिक्षकांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र.
 • ३. आरोग्य अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र
 • ४. मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र,
 • ५. एमटीएनएल कडून प्रमाणपत्र
 • ६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र
 • ७. वास्तूविशारद यांच्याकडून संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र.
 • ८. व्यवस्थापक, प्रक्षेपणयंत्र चालक आणि विद्युततंत्रज्ञ यांचे नाव आणि पत्ता.
 • ९. विद्युतलता वाहक चे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर, निर्णय घेतला जाईल आणि परवाना रद्द केला जाईल.

मनोरंजन / जल उद्यानासाठी नाहरकत प्रमाणपत्रावर प्रक्रिया करण्यासाठी किती कालावधी लागतो?

सदर प्रक्रियेसाठी किमान ५ (पाच) महिने कालावधी आवश्यक आहे.

नवीन शस्त्र परवाना मिळविण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे?

आपला अर्ज हा आपल्या संबंधीत पोलीस ठाणे येथे पाठविण्यात येतो. संबंधीत पोलीस ठाणे त्या अर्जाची चौकशी करून त्याचा अहवाल परिमंडळीय पोलीस उप-आयुक्त यांच्याकडे पाठविला जातो. ते अर्जदाराची मुलाखत घेऊन त्याचा अहवाल सादर करतात. सदर अर्जाबाबत सहमती झाली की परवाना दिला जातो.

मी सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत, आता मी काय करू?

पुढील प्रक्रिया अनुसरण करणे आवश्यक आहे

 • अ) वरील कागदपत्रांसह अर्ज प्राप्त झाल्यावर संबंधित पोलीस ठाण्यांद्वारे कायदा व सुव्यस्थेच्या दृष्टिकोनातून चौकशी केली जाईल.
 • ब) उपरोक्त अहवाल मिळाल्या नंतर प्रस्ताव विचारात घेतला जाईल आणि आपणांस त्यानुसार कळविण्यात येईल.

या परवाने मिळविण्यासाठी मला काय करण्याची आवश्यकता आहे?

रु. 9 / - च्या कोर्ट फी स्टॅम्पवर नमूद केलेल्या निर्धारित नमुन्यात आपल्याला अर्ज करावा लागेल. त्यावर 5.

नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शुल्क किती आहे?

दिनांक २२ डिसेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन आदेशान्वये परवाना आवश्यक नसल्यामुळे नोंदणी शुल्क नाही.

खुल्या मैदानावर कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आवश्यक परवाने कोणते आहेत?

 • १. ना हरकत प्रमाणपत्र (संरचना / व्यासपीठ उभारण्यासाठी)
 • २. तिकीट विक्री परवाना
 • ३. परिसर परवाना
 • ४. परवाना परवाना (विभागीय सहाय्यक आयुक्तांना अर्ज करणे.)

हे परवाने घेण्यासाठी मला काय करावे लागेल?

आपण विहित नमुन्यात अर्जासोबत न्यायालय मुंद्राक शुल्क रूं ५/- जोडून दयावा. आपण पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई येथील चित्रपट शाखेतून अर्ज प्राप्त करू शकता.

बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर, मी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परवाना कसा मिळवू शकतो?

बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर, तुम्हाला परवाना मंजुरीसाठी एक अर्ज करावा लागेल. आपल्या अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतीलः

 • १. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून वहिवाट प्रमाणपत्र
 • २. विद्युत निरिक्षकांकडून प्राप्त नाहरकत प्रमाणपत्र.
 • ३. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकारी यांचेकडून प्राप्त नाहरकत प्रमाणपत्र
 • ४. मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्याकडून प्राप्त ना हरकत प्रमाणपत्र,
 • ५. महानगर टेलिफोन निगम लि.कडून प्राप्त प्रमाणपत्र
 • ६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून प्राप्त ना हरकत प्रमाणपत्र
 • ७. वास्तूविशारद यांच्याकडून रचना स्थिरता प्रमाणपत्र.
 • ८. व्यवस्थापक, प्रक्षेपणयंत्र चालक आणि वीजतंत्री यांचे नाव आणि पत्ता.
 • ९. विद्युल्लता वाहक प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर, सदरचा प्रस्ताव पुर्व-मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केला जाईल. सरकारकडून पुर्व-मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर, परवाने जारी केले जातील.

हा परवाना प्राप्त करण्यासाठी मी काय करावे?

रु.५/- च्या न्यायालयीन शुल्क असलेला मुद्रांक जोडून विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे.

हे परवाने प्राप्त करण्यासाठी कार्यपद्धती काय आहे ?

५ रु च्या न्यायालयीन शुल्क असलेला मुद्रांक जोडून विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे.

मला अर्ज कुठे मिळेल?

आपण चित्रपट शाखेतून अर्ज प्राप्त करू शकता किंवा आपण ऑनलाईन अर्ज प्राप्त करू शकता.

सर्कससाठी परवाना शुल्क काय आहे?

सर्कस परवाना शुल्क खालीलप्रमाणे आहेत:

 • जागेचे परवाना शुल्क रु. १०००
 • तिकिट विक्री शुल्क १०० रुपये
 • खेळ परवाना शुल्क रु. २५० (प्रति प्रदर्शन).

मी केव्हा बांधकाम सुरू करावे ?

बांधकाम सुरू करण्यासाठी पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयातून तुम्हाला ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासेल. तुम्हाला एक अर्ज करुन खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

 • १. सिनेमावर स्थापन करण्याच्या प्रस्तावित जागेच्या संदर्भात परवाना प्राधिकारणाने जारी केलेले ना हरकत प्रमाणपत्र.
 • २. मंजूर योजना (इमारत प्रस्ताव विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका)
 • ३. महानगरपालिकेकडून नापसंतीची सूचना
 • ४. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, ना हरकत प्रमाणपत्र, ती मिळाल्यानंतर अर्जावर प्रक्रिया केली जाईल आणि नंतर बांधकामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र जारी केली जाईल.

मला ध्वनीक्षेपक कंत्राटदार परवान्यासाठी अर्ज कोठे मिळेल?

आपण चित्रपट शाखेतून अर्ज प्राप्त करू शकता किंवा आपण ते ऑनलाईन प्राप्त करू शकता.

पारपत्र गहाळ झाल्यास काय कार्यपध्दती आहे?

संबंधित स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करा आणि त्यानंतर, पासपोर्ट कार्यालयात नवीन पासपोर्टसाठी अर्ज करावा.

याकरिता किती वेळ लागेल?

या प्रक्रियेला किमान दोन महिने लागतील.

मनोरंजन / जल उद्यान तयार करण्याकरिता परवानगी मिळण्यासाठी काय प्रक्रिया आहे?

अर्जदाराने अर्जासोबत खालील कागदपत्रे / नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे:

 • स्थानिक मनोरंजन / जल उद्यानासाठी परवानाधारक प्राधिकरणाद्वारे दिलेले नाहरकत प्रमाणपत्रची खरी प्रत. मंजूर योजना (इमारत प्रस्ताव विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका), बृहन्मुंबई महानगरपालिके कडून आलेली अपात्रतेची आगाऊ सूचना, मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र

नवीन शस्त्र परवाना मिळविण्यासाठी कोणकोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे?

नवीन शस्त्र परवान्यासाठी खालील गोष्टी सादर करणे आवश्यक आहे.

 • १.शिधापत्रकाची छायांकित प्रत
 • २. निवडणुक ओळखपत्र
 • ३. मागील ३ वर्षांचे आयकर प्रमाणपत्र/चलन प्रत
 • ४. आपल्या परिसरांतील जबाबदार नागरिकांकडून दोन चारित्र्य प्रमाणपत्रे
 • ५. शारीरिक तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र
 • ६. शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र
 • ७. वयाचा दाखला

सायबर कॅफे परवाना वैधता कालावधी काय आहे?

जारी केल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांसाठी परवाना वैध राहील.

मला अर्ज कुठे मिळेल?

आपण चित्रपट शाखेतून किंवा आपण ऑनलाईन प्राप्त करू शकता.