Commissioner of Police, Greater Mumbai


७६. श्री. संजय पांडे आय.पी.एस.

७६. श्री. संजय पांडे आय.पी.एस.


७५. श्री. हेमंत नगराळे आय.पी.एस.

७५. श्री. हेमंत नगराळे आय.पी.एस.


७४. श्री. परम बीर सिंह आय.पी.एस.

७४. श्री. परम बीर सिंह आय.पी.एस.


७३. श्री संजय बर्वे आय.पी.एस.

७३. श्री संजय बर्वे आय.पी.एस.


७२. श्री एस.के. जायसवाल आय.पी.एस.

७२. श्री एस.के. जायसवाल आय.पी.एस.


७१.    डॉ.  डी.डी. पडसलगीकर   आय.पी.एस.

७१.    डॉ.  डी.डी. पडसलगीकर   आय.पी.एस.


७०. श्री अहमद जावेद आय.पी.एस.

७०. श्री अहमद जावेद आय.पी.एस.


६९. श्री राकेश मारिया   आय.पी.एस.

६९. श्री राकेश मारिया   आय.पी.एस.


६८. डॉ. सत्य पाल सिंह   आय.पी.एस.

६८. डॉ. सत्य पाल सिंह   आय.पी.एस.


६७. श्री अरुप पटनायक   आय.पी.एस.

६७. श्री अरुप पटनायक   आय.पी.एस.


६६. श्री संजीव दयाल   आय.पी.एस.

६६. श्री संजीव दयाल   आय.पी.एस.


६५. श्री डी. शिवानंद   आय.पी.एस.

६५. श्री डी. शिवानंद   आय.पी.एस.


६४. श्री के.एच. गफुर   आय.पी.एस.

६४. श्री के.एच. गफुर   आय.पी.एस.


६३. श्री डी.एन. जाधव   आय.पी.एस.

६३. श्री डी.एन. जाधव   आय.पी.एस.


६२. श्री ए.एन. रॉय   आय.पी.एस.

६२. श्री ए.एन. रॉय   आय.पी.एस.


६१. डॉ. पी.एस. पसरीचा   आय.पी.एस.

६१. डॉ. पी.एस. पसरीचा   आय.पी.एस.


६०. श्री आर.एस. शर्मा   आय.पी.एस.

६०. श्री आर.एस. शर्मा   आय.पी.एस.


५९. श्री एम.एन. सिंह   आय.पी.एस.

५९. श्री एम.एन. सिंह   आय.पी.एस.


५८. श्री आर.एच. मेंडोसा   आय.पी.एस.

५८. श्री आर.एच. मेंडोसा   आय.पी.एस.


५७. श्री एस.सी. मल्होत्रा   आय.पी.एस.

५७. श्री एस.सी. मल्होत्रा   आय.पी.एस.


५६. श्री आर.डी. त्यागी   आय.पी.एस.

५६. श्री आर.डी. त्यागी   आय.पी.एस.


५५. श्री सतीश सहानी   आय.पी.एस.

५५. श्री सतीश सहानी   आय.पी.एस.


५४. श्री ए.एस. समरा   आय.पी.एस.

५४. श्री ए.एस. समरा   आय.पी.एस.


५३. श्री एस.के. बापट   आय.पी.एस.

५३. श्री एस.के. बापट   आय.पी.एस.


५२. श्री एस. राममुर्ती   आय.पी.एस.

५२. श्री एस. राममुर्ती   आय.पी.एस.


५१. श्री एस.व्ही. भावे   आय.पी.एस.

५१. श्री एस.व्ही. भावे   आय.पी.एस.


५०. श्री व्ही.के. सराफ   आय.पी.एस.

५०. श्री व्ही.के. सराफ   आय.पी.एस.


४९. श्री डी.एस. सोमन   आय.पी.एस.

४९. श्री डी.एस. सोमन   आय.पी.एस.


४८. श्री जे.एफ. रिबेरो    आय.पी.एस.

४८. श्री जे.एफ. रिबेरो    आय.पी.एस.


४७. श्री के.पी. मेढेकर  आय.पी.एस.

४७. श्री के.पी. मेढेकर  आय.पी.एस.


४६. श्री एम.एस. कसबेकर  आय.पी.एस.

४६. श्री एम.एस. कसबेकर  आय.पी.एस.


४५. श्री एम.जी. गवई    आय.पी.एस.

४५. श्री एम.जी. गवई    आय.पी.एस.


४४. श्री  व्ही.व्ही. चौबल  आय.पी.एस.

४४. श्री  व्ही.व्ही. चौबल  आय.पी.एस.


४३. श्री एस.व्ही. तंखिवाले   आय.पी.एस.

४३. श्री एस.व्ही. तंखिवाले   आय.पी.एस.


४२. श्री एम.जी. मुगवे  आय.पी.एस.

४२. श्री एम.जी. मुगवे  आय.पी.एस.


४१. श्री एस. जी. प्रधान   आय.पी.एस.

४१. श्री एस. जी. प्रधान   आय.पी.एस.


४०. श्री  ई.एस. मोदक   आय.पी.

४०. श्री  ई.एस. मोदक   आय.पी.


३९. श्री  ए.जी. राजाध्यक्ष  आय.पी.

३९. श्री  ए.जी. राजाध्यक्ष  आय.पी.


३८. श्री एस.  माज़ीदुल्ला   आय.पी.एस.

३८. श्री एस. माज़ीदुल्ला   आय.पी.एस.


३७. श्री व्ही. जे. कानेटकर   आय.पी.

३७. श्री व्ही. जे. कानेटकर   आय.पी.


३६. श्री  आय.पी. नानावटी   आय.पी.

३६. श्री  आय.पी. नानावटी   आय.पी.


३५. श्री प्रविंग सिंहजी    आय.पी.

३५. श्री प्रविंग सिंहजी    आय.पी.


३४. श्री के.डी. बिलिमोरिया  आय.पी.

३४. श्री के.डी. बिलिमोरिया  आय.पी.


३३. श्री एम.एम. चुडासामा   आय. पी.

३३. श्री एम.एम. चुडासामा   आय. पी.


३२. श्री  जे.एस. भरूचा  आय.पी.

३२. श्री  जे.एस. भरूचा  आय.पी.


३१. श्री ए.ई. कॅफिन

३१. श्री ए.ई. कॅफिन


img/officer_icon.png

३०. श्री जे.सी. विल्सन


img/officer_icon.png

२९. श्री पी.बी. विल्किन्स


२८. श्री एच.ई. बटलर

२८. श्री एच.ई. बटलर


२७. श्री  डब्ल्यू.आर.जी. स्मिथ

२७. श्री  डब्ल्यू.आर.जी. स्मिथ


२६. श्री  एन.पी.ए. स्मिथ

२६. श्री  एन.पी.ए. स्मिथ


२५. श्री  डब्ल्यू.आर.जी. स्मिथ

२५. श्री  डब्ल्यू.आर.जी. स्मिथ


२४. श्री जे. डब्ल्यू. रौलँड

२४. श्री जे. डब्ल्यू. रौलँड


२३. श्री  डब्ल्यू.आर.जी. स्मिथ

२३. श्री  डब्ल्यू.आर.जी. स्मिथ


२२. श्री पॅट्रिक केली    के.आय.सी.आय.ई.

२२. श्री पॅट्रिक केली    के.आय.सी.आय.ई.


२१. श्री जी. एस. विल्सन   सी.एस.आय

२१. श्री जी. एस. विल्सन   सी.एस.आय


२०. श्री डी. हिली

२०. श्री डी. हिली


१९. श्री पी.ए. केली

१९. श्री पी.ए. केली


१८. श्री डी. हिली

१८. श्री डी. हिली


१७. श्री पी.ए. केली

१७. श्री पी.ए. केली


१६. श्री डी. हिली

१६. श्री डी. हिली


१५. श्री पी.ए. केली

१५. श्री पी.ए. केली


१४. श्री डब्ल्यू.सी. होल्मन

१४. श्री डब्ल्यू.सी. होल्मन


१३. श्री आर.एल. मॅक्लोक

१३. श्री आर.एल. मॅक्लोक


१२. श्री एफ.सी. ग्रिफिथ ओ.बी.ई.  एम.एल.सी.

१२. श्री एफ.सी. ग्रिफिथ ओ.बी.ई.  एम.एल.सी.


११. श्री आय.सी. बॉयड

११. श्री आय.सी. बॉयड


१०. श्री  एफ.सी. ग्रिफिथ  ओ.बी.ई. एम.एल.सी.

१०. श्री  एफ.सी. ग्रिफिथ  ओ.बी.ई. एम.एल.सी.


  ९. श्री  एफ.ए.एम. विन्सेंट

  ९. श्री  एफ.ए.एम. विन्सेंट


  ८. श्री  एफ.सी. ग्रिफिथ

  ८. श्री  एफ.सी. ग्रिफिथ


  ७. श्री  एफ.ए.एम. विन्सेंट

  ७. श्री  एफ.ए.एम. विन्सेंट


  ६. श्री एस.एम. एडवर्डस

  ६. श्री एस.एम. एडवर्डस


  ५.श्री  एच.जी. गेल एम.व्ही.ओ

  ५.श्री  एच.जी. गेल एम.व्ही.ओ


  ४. श्री हर्टली केनेडी सी.एस.आय

  ४. श्री हर्टली केनेडी सी.एस.आय


  ३. श्री आर.एच. विन्सेन्ट  सी.आय.ई.

  ३. श्री आर.एच. विन्सेन्ट सी.आय.ई.


  २. लेफ्टनंट कर्नल डब्ल्यू.एच. विल्सन

  २. लेफ्टनंट कर्नल डब्ल्यू.एच. विल्सन


  १. श्री फ्रँक सुटर

  १. श्री फ्रँक सुटर