Press Release


Date Title Dept./Unit Press Note
२० - जानेवारी - २०२१ गुन्हे शाखा सी. आय. यू. मुंबई यांचे वार्तापत्र गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
२० - जानेवारी - २०२१ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१९ - जानेवारी - २०२१ युनिट-७, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दिनांक. १९-०१-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१९ - जानेवारी - २०२१ युनिट-५, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दिनांक. १९-०१-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१९ - जानेवारी - २०२१ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश दि.२१/०१/२०२१ ते दि.१९/०२/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२० - जानेवारी - २०२१ सकाळ वार्तापत्र दि. २०.०१.२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१६ - जानेवारी - २०२१ गुन्हे शाखा, कक्ष -४ मुंबई यांचे वार्तापत्र दिनांक.१६/०१/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१३ - जानेवारी - २०२१ युनिट-८, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दिनांक.१३/०१/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१२ - जानेवारी - २०२१ युनिट-८, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दिनांक.१२/०१/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०९ - जानेवारी - २०२१ खेरवाडी पोलीस ठाणे यांचे दि ०९ -०१-२०२१ रोजीचे वार्तापत्र. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०९ - जानेवारी - २०२१ गुन्हे शाखा युनिट - ११ वार्तापत्र गुन्हे शाखा, मुंबई पोलीस PDF view
०८ - जानेवारी - २०२१ गुन्हे शाखा युनिट - १० वार्तापत्र गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
०८ - जानेवारी - २०२१ गुन्हे शाखा - ०४ वार्तापत्र गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
०८ - जानेवारी - २०२१ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. दिनांक . १४/०१/२०२१ ते १२/०२/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०६ - जानेवारी - २०२१ पोउआ परिमंडळ-०९, मुंबई यांचे वार्तापत्र. दिनांक.०६-०१-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०६ - जानेवारी - २०२१ गुन्हे शाखा, युनिट- ११, मुंबई यांचे वार्तापत्र. दिनांक.०६-०१-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०६ - जानेवारी - २०२१ सायबर पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दिनांक.०६/०१/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०६ - जानेवारी - २०२१ गुन्हे शाखा, युनिट- ६ ,मुंबई यांचे वार्तापत्र. दिनांक.०६-०१-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०५ - जानेवारी - २०२१ मा.सह पोलीस आयुक्त गुन्हे यांची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०५ - जानेवारी - २०२१ मा.सह पोलीस आयुक्त गुन्हे यांची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०४ - जानेवारी - २०२१ मा. पोलीस सह आयुक्त गुन्हे यांचे वार्तापत्र दि. ०४-०१-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०१ - जानेवारी - २०२१ देवनार व टिळकनगर पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि ०१-०१-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०१ - जानेवारी - २०२१ गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र.दिनांक.०१-०१- २०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
३१ - डिसेंबर - २०२० सायबर पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दिनांक. ३१/१२/२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
३१ - डिसेंबर - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान) यांचे प्रतिबंधनात्मक आदेश दि.०१/०१/२०२१ ते दि.३१/०१/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२९ - डिसेंबर - २०२० गुन्हे शाखा(गुन्हेगारी गुप्तवार्ता पथक), मुंबई यांचे वार्तापत्र गुन्हे शाखा(गुन्हेगारी गुप्तवार्ता पथक), मुंबई PDF view
२८ - डिसेंबर - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. दिनांक . ३१/१२/२०२० ते २९/०१/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२८ - डिसेंबर - २०२० मयत सचिन कुंचिकुर्वे यांचा खून करणाऱ्या आरोपीस ०५ तासाच्या आत कौशल्यपूर्वक तपास करून गुन्हा उघडकीस आणलेबाबत. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२६ - डिसेंबर - २०२० सर.जे.जे.मार्ग पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि .२६ -१२-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२५ - डिसेंबर - २०२० गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र.दिनांक.२५-१२-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२४ - डिसेंबर - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२३ - डिसेंबर - २०२० अपर पोलीस आयुक्त (मध्य प्रादेशिक विभाग ), मुंबई यांचे वार्तापत्र. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२३ - डिसेंबर - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,( दक्षिण प्रादेशिक विभाग ), मुंबई यांचे वार्तापत्र. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२३ - डिसेंबर - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२३ - डिसेंबर - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२२ - डिसेंबर - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश दि.२२/१२/२०२० ते दि. ०५/०१/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२२ - डिसेंबर - २०२० गुन्हे शाखा, युनिट ९ मुंबई यांचे वार्तापत्र. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२१ - डिसेंबर - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१९ - डिसेंबर - २०२० ना. म. जोशी मार्ग पोलीस ठाणे वार्तापत्र. मुंबई पोलीस वार्ता कक्ष PDF view
१९ - डिसेंबर - २०२० विलेपार्ले पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१९ - डिसेंबर - २०२० खेरवाडी पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दिनांक.१९/१२/२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१८ - डिसेंबर - २०२० पोलीस उप-आयुक्त प्रकटीकरण मालमत्ता कक्ष यांचे वार्तापत्र दि. १८-१२-२०२० गुन्हे शाखा, मुंबई पोलीस PDF view
१८ - डिसेंबर - २०२० पोलीस उप-आयुक्त प्रकटीकरण यांचे वार्तापत्र दि. १८-१२-२०२० गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
१७ - डिसेंबर - २०२० मलबार हिल पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१६ - डिसेंबर - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. कक्ष-११ PDF view
१६ - डिसेंबर - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. कक्ष-११ PDF view
१६ - डिसेंबर - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. कक्ष-११ PDF view
१६ - डिसेंबर - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. कक्ष-११ PDF view
१४ - डिसेंबर - २०२० मा.सह पोलीस आयुक्त ( गुन्हे शाखा), मुंबई यांचे वार्तापत्र. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१४ - डिसेंबर - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view