Press Release


Date Title Dept./Unit Press Note
२६ - सप्टेंबर - २०२० सकाळचे वार्तापत्र दिनांक २६ .०९. २०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२५ - सप्टेंबर - २०२० पोलीस उप-आयुक्त गुन्हे शाखा युनिट-०९ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२५ - सप्टेंबर - २०२० पोलीस उप-आयुक्त गुन्हे शाखा युनिट-०७ पोलीस उप-आयुक्त गुन्हे अन्वेषण शाखा PDF view
२१ - सप्टेंबर - २०२० सकाळचे वार्तापत्र दिनांक २१-०९-2020 मुंबई पोलीस वार्ता कक्ष PDF view
१९ - सप्टेंबर - २०२० मा.पोलीस सह आयुक्त गुन्हे यांची प्रेस नोट गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
१८ - सप्टेंबर - २०२० मा.सह पोलीस आयुक्त गुन्हे यांची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१९ - सप्टेंबर - २०२० सकाळचे वार्तापत्र दिनांक १९-०९-२०२० वार्ताहर कक्ष PDF view
१७ - सप्टेंबर - २०२० वडाळा पोलीस ठाणेचे (बेवारस मयताची माहिती क्र. ३५/२०) वार्तापत्र मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१७ - सप्टेंबर - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे कोव्हीड-१९ बाबतचे हत्यारबंदी आदेश दि.१९/०९/२०२० ते दि.१८/१०/२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१७ - सप्टेंबर - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे कोव्हीड-१९ बाबतचे जमावबंदी आदेश दि.१७/०९/२०२० ते दि.३०/०९/२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१७ - सप्टेंबर - २०२० सकाळ वार्तापत्र दि. १७-०९-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१५ - सप्टेंबर - २०२० डोंगरी पोलीस स्टेशन यांचे प्रेस नोट . मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१५ - सप्टेंबर - २०२० मा.सह पोलीस आयुक्त गुन्हे यांची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१५ - सप्टेंबर - २०२० मा.सह पोलीस आयुक्त गुन्हे यांची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१५ - सप्टेंबर - २०२० मा.सह पोलीस आयुक्त गुन्हे यांची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१५ - सप्टेंबर - २०२० गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१४ - सप्टेंबर - २०२० वार्तापत्र दिनांक १४-०९-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१५ - सप्टेंबर - २०२० सकाळ वार्तापत्र दि. १५-०९-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१३ - सप्टेंबर - २०२० सकाळ वार्तापत्र दि. १३-०९-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१२ - सप्टेंबर - २०२० सकाळ वार्तापत्र दि. १२-०९-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०६ - सप्टेंबर - २०२० मा. पोलीस आयुक्त आणि मुलुंड पोलीस स्टेशन यांची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०५ - सप्टेंबर - २०२० पोलीस सह आयुक्त (गुन्हे), युनिट-११, मुंबई यांचे वार्तापत्र गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
०४ - सप्टेंबर - २०२० गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष -०२ गुन्हे शाखा दि.०२-०९-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०४ - सप्टेंबर - २०२० सायबर पोलीस ठाणे यांची प्रेस नोट दि.०४-०९-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०३ - सप्टेंबर - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे कोव्हीड- १९ बाबतचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०२ - सप्टेंबर - २०२० सायबर पोलीस ठाणे यांची प्रेस नोट दि.०२-०९-२०२० गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
०२ - सप्टेंबर - २०२० मा.पोलीस सह आयुक्त ( गुन्हे शाखा), मुंबई यांचे वार्तापत्र. दि. ०२-०९-२०२० गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
३१ - ऑगस्ट - २०२० गणेश विसर्जन, संदर्भात वार्तापत्र मुंबई. दि.३१-०८-२०२०. मुंबई पोलीस वार्ता कक्ष PDF view
३१ - ऑगस्ट - २०२० वाहतूक शाखा यांचे वार्तापत्र, मुंबई दि ३१-०८-२०२० मुंबई पोलीस वार्ता कक्ष PDF view
३१ - ऑगस्ट - २०२० डी बी मार्ग पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि ३०-०८-२०२० मुंबई पोलीस वार्ता कक्ष PDF view
३१ - ऑगस्ट - २०२० माटुंगा पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि ३१-०८-२०२० मुंबई पोलीस वार्ता कक्ष PDF view
३० - ऑगस्ट - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश दिनांक.३०.०८.२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२७ - ऑगस्ट - २०२० खंडणी विरोधी पथक, गु.प्र.शा., मुंबई दि. २७/०८/२०२० गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
२५ - ऑगस्ट - २०२० गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२४ - ऑगस्ट - २०२० गुन्हे प्रकटीकरण शाखा ,गुन्हे अन्वेषण विभाग ,कक्ष -१२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२४ - ऑगस्ट - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश दिनांक.२८-०८-२०२० ते दिनांक.२६-०९-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२१ - ऑगस्ट - २०२० माटुंगा पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि २१-०८-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२१ - ऑगस्ट - २०२० आग्रीपाडा पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि २१-०८-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२१ - ऑगस्ट - २०२० वार्तापत्र गुन्हे शाखा कक्ष -३ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२० - ऑगस्ट - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश दिनांक १९-०८-२०२० ते १७-०९-२०२०. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२० - ऑगस्ट - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे कोव्हीड- १९ बाबतचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२० - ऑगस्ट - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश दिनांक २०-०८-२०२० ते १८-१०-२०२०. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२० - ऑगस्ट - २०२० सकाळ वृतपत्र दि.२०-०८-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०४ - ऑगस्ट - २०२० गुन्हे प्रकटीकरण शाखा ,गुन्हे अन्वेषण विभाग ,कक्ष -11 गुन्हे अन्वेषण विभाग ,कक्ष -11 PDF view
०३ - ऑगस्ट - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांची सुशांत सिंग राजपूतबद्दल प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०३ - ऑगस्ट - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश दिनांक.०१-०८-२०२० ते दिनांक.१५-०८-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
३० - जुलै - २०२० अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे शाखा ), युनिट -११ ,मुंबई यांचे वार्तापत्र . मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२९ - जुलै - २०२० वार्तापत्र गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष -३ गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष -३ PDF view
२७ - जुलै - २०२० दिनांक. २७/०७/२०२० रोजीचे मालमत्ता कक्ष यांचे वार्तापत्र. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२७ - जुलै - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश दिनांक.२८-०७-२०२० ते दिनांक.२६-०८-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view