Press Release


Date Title Dept./Unit Press Note
२४ - फेब्रुवारी - २०२४ पोलिस उप आयुक्त (पूर्व) वाहतूक, अतिरिक्त कार्यभार वाहतूक (दक्षिण) मुंबई याचे वार्तापत्र दि.२६-०२-२०२४ ते दि.०१-०३-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२४ - फेब्रुवारी - २०२४ पोलीस उप-आयुक्त वाहतूक (पूर्व) यांची वाहतूक बदलाबाबत वार्तापत्र दि.२५-०२-२०२४ ते दि.२६-०२-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२३ - फेब्रुवारी - २०२४ पोलीस उप आयुक्त ( पूर्व उपनगरे ), वाहतूक यांचे वार्तापत्रे मुंबई ,दि : २३-०१-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२३ - फेब्रुवारी - २०२४ पोलीस उपायुक्त (दक्षिण वाहतूक विभाग) यांचे वार्तापत्र दि. २३-०२-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२३ - फेब्रुवारी - २०२४ पोलीस उपायुक्त (दक्षिण वाहतूक विभाग) यांचे वार्तापत्र दि. २३-०२-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२३ - फेब्रुवारी - २०२४ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश दि. २३-०२-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२२ - फेब्रुवारी - २०२४ कक्ष ०५, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. २२-०२-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२१ - फेब्रुवारी - २०२४ पोलीस उपायुक्त (अंमलबजावणी) कार्यालय, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र. दि. २१/०२/२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२१ - फेब्रुवारी - २०२४ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश दि. २१-०२-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२० - फेब्रुवारी - २०२४ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश दि. २०-०२-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१९ - फेब्रुवारी - २०२४ खार पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. १९-०२-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१७ - फेब्रुवारी - २०२४ पोलीस उपायुक्त (दक्षिण वाहतूक विभाग) यांचे वार्तापत्र दि. १७-०२-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१६ - फेब्रुवारी - २०२४ कक्ष-०५, पो.उ.आ. (प्रकटीकरण) कार्यालय, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. १६/०२/२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१६ - फेब्रुवारी - २०२४ पोलीस उप आयुक्त, (दक्षिण) वाहतुक, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. १६-०२-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१२ - फेब्रुवारी - २०२४ साकीनाका पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. १२/०२/२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
११ - फेब्रुवारी - २०२४ पायधुनी पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. ११-०२-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०९ - फेब्रुवारी - २०२४ कक्ष ०९, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. ०९-०२-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०९ - फेब्रुवारी - २०२४ ड्रग्ज विक्रीतून जमा झालेली बेकायदेशीर मालमत्ता गोठवण्याच्या यशस्वी ऑपरेशनबाबतचे वार्तापत्र दि. ०९/०२/२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०९ - फेब्रुवारी - २०२४ अंमली पदार्थ विरोधी पथक कार्यालय, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि.०९-०२-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०९ - फेब्रुवारी - २०२४ सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती पोलीस उप आयुक्त अभियान PDF view
०९ - फेब्रुवारी - २०२४ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश दि. ०९-०२-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०९ - फेब्रुवारी - २०२४ खार पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. ०९-०२-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०८ - फेब्रुवारी - २०२४ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश दि. ०८-०२-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०८ - फेब्रुवारी - २०२४ अंमली पदार्थ विरोधी पथक कार्यालय, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि.०८-०२-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०८ - फेब्रुवारी - २०२४ कक्ष ०७, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. ०८-०२-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०८ - फेब्रुवारी - २०२४ वर्सोवा पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. ०८-०२-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०७ - फेब्रुवारी - २०२४ सायबर कमांडो वार्तापत्र दि. ०७-०२-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०५ - फेब्रुवारी - २०२४ पोलीस उप-आयुक्त (मुख्यालय व मध्य विभाग), वाहतूक, मुंबई, यांचे वार्तापत्र दि. ०५-०२-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०५ - फेब्रुवारी - २०२४ जुहू पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. ०५-०२-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०३ - फेब्रुवारी - २०२४ अंमली विरोधी पथक, घाटकोपर युनिट, मुंबई दि :- ०३/०२/२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०३ - फेब्रुवारी - २०२४ गुन्हे शाखा युनिट-०८ वार्तापत्र दि. ०३-०२ -२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०३ - फेब्रुवारी - २०२४ शिवडी पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. ०३-०२-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०१ - फेब्रुवारी - २०२४ गोवंडी पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. ०१-०२-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०१ - फेब्रुवारी - २०२४ एन डी पी एस कायद्यान्वये करण्यात आलेल्या कारवाई माहिती बाबत वार्तापत्र दि ०१-०२-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
३१ - जानेवारी - २०२४ शिवाजीनगर पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. ३१-०१-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
३१ - जानेवारी - २०२४ बेवारस वाहनांची माहिती बाबत वार्तापत्र दि ३१-०१-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
३१ - जानेवारी - २०२४ आर.सी.एफ.पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि. ३१-०१-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
३० - जानेवारी - २०२४ चोरी केलेले / हरवलेले १०० मोबाईल रु. १५,००,००० किमतीचे तक्रारदारांना परत केल्याबाबत वार्तापत्र दि. ३०-०१-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
३० - जानेवारी - २०२४ अंमली पदार्थ मुक्त मुंबई अभियानाची प्रेस नोट दि. 30-01-2024. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२९ - जानेवारी - २०२४ पोलीस उप-आयुक्त (मुख्यालय व मध्य विभाग), वाहतूक, मुंबई, यांचे वार्तापत्र दि. २९ -०१-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२९ - जानेवारी - २०२४ पोलीस उप-आयुक्त (मुख्यालय व मध्य विभाग), वाहतूक, मुंबई, यांचे वार्तापत्र दि. २९ -०१-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२९ - जानेवारी - २०२४ वाकोला पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि. २९-०१-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२६ - जानेवारी - २०२४ पोलिस उपायुक्त (दक्षिण वाहतूक विभाग) यांचे वार्तापत्र दि. २६-०१-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२५ - जानेवारी - २०२४ ट्रॉम्बे पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. २५/०१/२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२४ - जानेवारी - २०२४ कक्ष-९, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. २४-०१-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२४ - जानेवारी - २०२४ २६ जानेवारी, २०२४ प्रजासत्ताक दिनानिमित्त वाहतूक व्यवस्थापनाबाबतचे आदेश दि. २६/०१/२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२४ - जानेवारी - २०२४ पवई पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि. १४-०१-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२३ - जानेवारी - २०२४ पोलीस उप आयुक्त, पूर्व उपनगर वाहतूक वार्तापत्र दि. २३-०१-२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२० - जानेवारी - २०२४ कक्ष-१०, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. २०-०१-२०२४. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२० - जानेवारी - २०२४ वर्सोवा पोलीस ठाणे, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. २०/०१/२०२४ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view