Press Release


Date Title Dept./Unit Press Note
२४ - जानेवारी - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि.२४-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२२ - जानेवारी - २०२२ मा.सह पोलीस आयुक्त गुन्हे यांची प्रेस नोट दि.२२-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२२ - जानेवारी - २०२२ उत्तर विभाग सायबर पोलीस ठाणे , मुंबई यांचे वार्तापत्र दिनांक २२-०१-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२२ - जानेवारी - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. २२-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२१ - जानेवारी - २०२२ गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, कक्ष ४, वार्तापत्र दि - २१/०१/२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२१ - जानेवारी - २०२२ खंडणी विरोधी पथक, गुन्हे शाखा यांचे वार्तापत्र दि.२१-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२१ - जानेवारी - २०२२ सोशल मीडिया क्लब हाउस चॅट रूमचा वापर करणाऱ्या टोळीस अटक दि.२१/०१/२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२० - जानेवारी - २०२२ साकीनाका पोलीस ठाणे अभिमानास्पद कामगिरी दि. २०-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२० - जानेवारी - २०२२ पोलीस उप-आयुक्त वाहतूक (मुख्यालय आणि मध्य) यांची वाहतूक बदलाबाबत वार्तापत्र दि.२०/०१/२०२२ ते दि.३१/०३/२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२० - जानेवारी - २०२२ पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ), वाहतूक यांचे वार्तापत्र मुंबई ,दि : २०-०१-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२० - जानेवारी - २०२२ पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ), वाहतूक यांचे वार्तापत्र मुंबई ,दि : २०-०१-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१९ - जानेवारी - २०२२ नवघर पोलीस ठाणेची अभिमानास्पद कामगिरी दि. १९-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१९ - जानेवारी - २०२२ भांडुप पोलीस ठाणेची अभिमानास्पद कामगिरी दि. १९-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१९ - जानेवारी - २०२२ भांडुप पोलीस ठाणेची अभिमानास्पद कामगिरी दि. १९-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१९ - जानेवारी - २०२२ घाटकोपर पोलीस ठाणेची अभिमानास्पद कामगिरी दि. १९-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१९ - जानेवारी - २०२२ मुलुंड पोलीस ठाणेची अभिमानास्पद कामगिरी दि. १९-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१९ - जानेवारी - २०२२ पंतनगर पोलीस ठाणेची अभिमानास्पद कामगिरी दि. १९-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१९ - जानेवारी - २०२२ पंतनगर पोलीस ठाणेची अभिमानास्पद कामगिरी दि. १९-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१९ - जानेवारी - २०२२ माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग व अण्णासाहेब दौंडकर मार्ग तात्पुरती आदेश दि. १९-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१९ - जानेवारी - २०२२ गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष-१०, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. १९-०१-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१९ - जानेवारी - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. १९ -०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१८ - जानेवारी - २०२२ पोलीस उपायुक्त (मुख्यालय आणि मध्य) वाहतूक, मुंबई मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१५ - जानेवारी - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. १५-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१४ - जानेवारी - २०२२ मार्कज मज्जित ते रॉयल बेकरी येथील प्रवेश बंदी नोटिफिकेशन दि. १४-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१३ - जानेवारी - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. १३-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
११ - जानेवारी - २०२२ व्ही.पी.रोड पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि. ११-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
११ - जानेवारी - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. ११-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०७ - जानेवारी - २०२२ आर.सी.एफ. पोलीस ठाणे चांगली कामगिरी दि. ०७-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०७ - जानेवारी - २०२२ शिवाजी नगर पोलीस ठाणे चांगली कामगिरी दि. ०७-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०७ - जानेवारी - २०२२ चेंबूर पोलीस ठाणे चांगली कामगिरी दि. ०७-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०७ - जानेवारी - २०२२ मलबार हिल पोलीस ठाणे अभिमानास्पद कामगिरी दि. ०७-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०७ - जानेवारी - २०२२ मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाणे चांगली कामगिरी दि. ०७-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०७ - जानेवारी - २०२२ टिळक नगर पोलीस ठाणे निर्भया पथक यांची चांगली कामगिरी दि. ०७-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०७ - जानेवारी - २०२२ गुन्हे शाखा युनिट-०७ वार्तापत्र दि. ०७-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०७ - जानेवारी - २०२२ लो. मा. टि मार्ग पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि. ०७-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०५ - जानेवारी - २०२२ पश्चिम प्रादेशिक विभाग सायबर पोलीस ठाणे , मुंबई यांचे वार्तापत्र दिनांक ०५-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०३ - जानेवारी - २०२२ पोलीस उप आयुक्त ( पूर्व उपनगरे ), वाहतूक यांचे वार्तापत्रे मुंबई ,दि : ०३-०१-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०२ - जानेवारी - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. ०२-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०१ - जानेवारी - २०२२ पश्चिम प्रादेशिक विभाग सायबर पोलीस ठाणे , मुंबई यांचे वार्तापत्र दिनांक ०१-०१-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
३१ - डिसेंबर - २०२१ पोलीस उप आयुक्त (परिमंडळ-६) यांचे वार्तापत्र दि.३१.१२.२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
३१ - डिसेंबर - २०२१ पोलिस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश दि. 31-१२-२०२१ ते १५-०१-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
३१ - डिसेंबर - २०२१ सकाळ वार्तापत्र दि. ३१-१२-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२८ - डिसेंबर - २०२१ सकाळ वार्तापत्र दि. २८-१२-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२६ - डिसेंबर - २०२१ आंबोली पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि.२६-१२-२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२४ - डिसेंबर - २०२१ गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष-07, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि.२४ -१२-२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२४ - डिसेंबर - २०२१ साकीनाका पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि.२४ -१२-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२४ - डिसेंबर - २०२१ पोलीस उपायुक्त सायबर गुन्हे, गुन्हे शाखा यांचे वार्तापत्र दि. २४-१२-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२४ - डिसेंबर - २०२१ पोलीस उपायुक्त सायबर गुन्हे यांचे वार्तापत्र दि. २४-१२-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२४ - डिसेंबर - २०२१ मुंबई शहरात ऑल आउट ऑपेरेशन राबविल्याबाबत वार्तापत्र दि. २४-१२-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२४ - डिसेंबर - २०२१ सकाळ वार्तापत्र दि. २४-१२-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view