Press Release


Date Title Dept./Unit Press Note
१६ - ऑगस्ट - २०२२ अंमली पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि. १६-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१५ - ऑगस्ट - २०२२ ट्रॉम्बे पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि :- १५-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१५ - ऑगस्ट - २०२२ मानखुर्द पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि :- १५-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१४ - ऑगस्ट - २०२२ पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना पुरस्कृत करण्यात आलेल्या मा. राष्ट्रपती यांचे पोलीस शौर्य पदक,उल्लेखनीय सेवेचे पोलीस पदक व गुणवत्तापूर्ण सेवेचे पोलीस पदकाबाबत. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१४ - ऑगस्ट - २०२२ स्वातंत्राचा अमृत महोत्सव याबाबतचे वार्तापत्र दि १४-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्तापत्र PDF view
१४ - ऑगस्ट - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. १४-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१३ - ऑगस्ट - २०२२ जोगेश्वरी पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र, दि. १३-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१२ - ऑगस्ट - २०२२ मलबार हिल पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र, दि. १२-०८-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१२ - ऑगस्ट - २०२२ दि.१४-०८-२०२२ रोजीचा संडे स्ट्रीट (रविवार मार्गिका) कार्यक्रम रद्द केलेबाबतचे वार्तापत्र, दि. १२-०८-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१२ - ऑगस्ट - २०२२ कक्ष-०६, गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. १२-०८-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१० - ऑगस्ट - २०२२ गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष -०३ गुन्हे शाखा दि.१०-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१० - ऑगस्ट - २०२२ अंमली पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि.१०/०८/२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१० - ऑगस्ट - २०२२ भायखळा पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि :- १०-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०९ - ऑगस्ट - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. ११-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०८ - ऑगस्ट - २०२२ पो.उप .आयुक्त. (दक्षिण), वाहतूक यांचे वार्तापत्र, दि. ०८-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०८ - ऑगस्ट - २०२२ पोलीस उप आयुक्त (प्रतिबंधक) यांचे ऑपेरेशन री युनाईट संबंधीत वार्तापत्र दि १५/०८/२०२२ ते १५/०९/२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०८ - ऑगस्ट - २०२२ साकीनाका पोलीस ठाणे वार्तापत्र दि. ०८-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०६ - ऑगस्ट - २०२२ पो.उ.आ. (मुख्यालय व मध्य विभाग), वाहतूक यांचे वार्तापत्र, दि. ०६-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०६ - ऑगस्ट - २०२२ रविवार मार्गिका दि. ०६-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०५ - ऑगस्ट - २०२२ पो.उ.आ. (मुख्यालय व मध्य विभाग), वाहतूक यांचे वार्तापत्र, दि. ०५-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०५ - ऑगस्ट - २०२२ गुन्हे प्रकटीकरण शाखा कक्ष-०७, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि.०५ -०८-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०४ - ऑगस्ट - २०२२ अंमली पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, मुंबई दि :- ०४-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०४ - ऑगस्ट - २०२२ पो.उ.आ. (मुख्यालय व मध्य विभाग), वाहतूक यांचे वार्तापत्र, दि. ०४-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०२ - ऑगस्ट - २०२२ पो.उ.आ. (मुख्यालय व मध्य विभाग), वाहतूक यांचे वार्तापत्र, दि. ०२-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०२ - ऑगस्ट - २०२२ ना.म.जोशी मार्ग पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र, दि. ०२-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०२ - ऑगस्ट - २०२२ दादर पोलीस ठाणे वार्तापत्र दि. ०१-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०२ - ऑगस्ट - २०२२ समता नगर पोलीस ठाणे वार्तापत्र दि. ०२-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०२ - ऑगस्ट - २०२२ कस्तुरबा मार्ग पोलीस ठाणे वार्तापत्र दि. ०१-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०२ - ऑगस्ट - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. ०२-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०१ - ऑगस्ट - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. ०१-०८-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
३० - जुलै - २०२२ रविवार मार्गिका दि. ३०-०७-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२९ - जुलै - २०२२ गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, कक्ष 3, वार्तापत्र दि - २९/०७/२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२९ - जुलै - २०२२ पोलीस उप-आयुक्त सायबर गुन्हे यांचे वार्तापत्र दि. २९-०७-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२८ - जुलै - २०२२ कुरार पोलीस स्टेशन यांचे वार्तापत्र दि.२८-०७-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२७ - जुलै - २०२२ पायधुनी पोलीस स्टेशन यांचे वार्तापत्र दि.२७-०७-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२७ - जुलै - २०२२ टिळक नगर पोलीस ठाणे वार्तापत्र दि. २७-०७-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२७ - जुलै - २०२२ शिवाजीनगर पोलीस ठाणे वार्तापत्र दि. २७-०७-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२६ - जुलै - २०२२ भांडुप पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि. २६/०७/२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२६ - जुलै - २०२२ चेंबूर पोलीस ठाणे वार्तापत्र दि. २६-०७-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२६ - जुलै - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. २६-०७-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२४ - जुलै - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. २४-०७-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२३ - जुलै - २०२२ मानखुर्द पोलीस ठाणे वार्तापत्र दि. २३-०७-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२३ - जुलै - २०२२ अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष,आझाद मैदान युनिट यांचे वार्तापत्र दि .२३-०७-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२३ - जुलै - २०२२ धारावी पोलीस ठाणे वार्तापत्र दि. २३-०७-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२३ - जुलै - २०२२ रविवार मार्गिका वार्तापत्र दि. २३-०७-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२२ - जुलै - २०२२ अंमली पदार्थ विरोधी पथक, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि.२२ /०७/२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२१ - जुलै - २०२२ कक्ष-०३, गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि.दि. २१-०७-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२१ - जुलै - २०२२ उत्तर विभाग सायबर पोलीस ठाणे , मुंबई यांचे वार्तापत्र दिनांक २१-०७-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२० - जुलै - २०२२ खंडणी विरोधी कक्ष, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र, दि.२०/०७/२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२० - जुलै - २०२२ वेल माशाची उलटी जप्त केल्याबाबत दि. २०-०७-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view