Right To Information


An Act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commissions and for matters connected therewith or incidental thereto RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 come into force.

Section 4:- Obligations of public authorities. —
(1) Every public authority shall—
(a) maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act and ensure that all records that are appropriate to be computerised are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerised and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated.
As per abovementioned section The Brihanmumbai Police has been publishing its information as per Section 4(1)(b) and its subsections as given below:

Topic No. Title Info
1 कलम ४ (१) (ख) (एक)- पोलीस आयुक्त कार्यालयाचे विवरण, कार्य आणि कर्तव्ये
2 कलम ४ (१) (ख) (दोन)-अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये
3 कलम ४ (१) (ख) (तीन)- पर्यवेक्षण आणि जबाबदारीच्या चॅनेलसह निर्णय प्रक्रियेत अनुसरण केलेली पद्धत
4 कलम ४ (१) (ख) (चार)- कार्यप्रदर्शनासाठी निर्धारित केलेले निकष
5 कलम ४ (१) (ख) (पाच)- कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे कामकाज निर्मुलन करण्यासाठी वापरावयाचे "नियम, अटी, निर्देश पुस्तिका आणि अभिलेख
6 कलम ४ (१) (ख) (सहा)- जतन करावयाचे दस्तऐवजांचे वर्गीकृत सूची
7 कलम ४ (१) (ख) (सात)- धोरणाचे स्वरूप तयार करणे किंवा त्यांचे अंमलबजावणीचे संबधात जनतेच्या प्रतिनिधीकडून प्राप्त झालेल्या किंवा होणाऱ्या सूचनेचा तपशील
8 कलम ४ (१) (ख) (आठ)-सल्ला देण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेले मंडळ, परिषद, समित्या आणि दोन किंवा अधिक इसमांद्वारे गठीत झालेल्या इतर संस्थाचा तपशील
9 कलम ४ (१) (ख) (नऊ)-मुंबई पोलिस अधिकाऱ्यांची निर्देशिका- २०२३
१० कलम ४ (१) (ख) (दहा)- नियमानुसार प्रदान केलेल्या नुकसानभरपाईची व्यवस्थासह प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचा-यांना मिळणारे मासिक वेतन
११ कलम ४ (१) (ख) ( अकरा ) - सर्व योजनांचा तपशील ,प्रस्तावित खर्च दर्शविणारा, आपल्या प्रत्येक अभिकरणाला नेमून दिलेला अर्थसंकल्प आणि संवितरित केलेल्या रकमांचा अहवाल ;
१२ कलम ४ (१) (ख) (बारा)- अनुदानित कार्यक्रमाचे अंमलबजावणीची पध्दत, वाटप करण्यात आलेल्या रक्कमेचा तपशील आणि अश्या कार्यक्रमातील लाभार्थीची माहितीसह
१३ कलम ४ (१) (ख) (तेरा)- परवानगी वा परवाने प्राप्त करणेबाबतचे तपशील
१४ कलम ४ (१) (ख) (चौदा)-इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील माहिती उपलब्ध असलेल्या किंवा धारण केलेल्या माहितीच्या संदर्भात;
१५ कलम ४ (१) (ख) (पंधरा)-माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधांची माहिती; सार्वजनिक वापराकरीता असलेल्या वाचनालयातील कामाचे किंवा वाचनाचे तासासह
१६ कलम ४ (१) (ख) (सोळा)- लोक माहिती अधिकार्यांची नावे, पदनाम व इतर तपशील
१७ कलम ४ (१) (ख) (सतरा)-उपयुक्त होऊ शकेल अशी इतर माहिती
१८ कलम ४ (१) (ख) (सतरा) - पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील कार्यकारी व बिन-कार्यकारी मंजूर/कार्यरत/रिक्त पदांची संख्या.
१९ कलम ४ (१) पोलिस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची यादी.
२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे बंदी आदेश दिनांक १७-०३- २०२०.
२१ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश.
२२ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश.
२३ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश.
२४ प्रतिबंधक आदेश पो. उप-आयुक्त अभियान दि. २२-०३-२०२०
२५ पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) यांचे कोव्हीड -१९ बाबत आदेश दिनांक १०-०४-२०२०
३५ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश.
३६ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे कोव्हीड-१९ बाबतचे आदेश.
३७ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश.
३८ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश.
३९ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश.
४० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश.
४१ पोलीस उप आयुक्त ( अभियान ) यांचे कोव्हीड -१९ बाबत आदेश.
४२ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश दिनांक.०१-०८-२०२० ते दिनांक.१५-०८-२०२०
४३ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे कोव्हीड-१९ बाबतचे आदेश.
४४ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश.
४५ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश
४६ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश.