Tenders


Date Title Last Date Info
Date Of Upload: १४ - ०७ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक दि १४-०७-२०२१ Last Date Of Submission: २२- ०७ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १३ - ०७ - २०२१ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून ४० ते ६० टन क्षमतेच्या क्रेनची सेवा भाडेतत्त्वावर खरेदीबाबत दरपत्रक, दि. १३-०७-२०२१ ते दि. २२-०७-२०२१. Last Date Of Submission: २२- ०७ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १८ - ०६ - २०२१ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) पोलीस वाहनांस अन्ड्रॉईड म्युसिक सिस्टम व रिव्हर्स कॅमेरा बसविणेबाबत दरपत्रक. Last Date Of Submission: २५- ०६ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १८ - ०६ - २०२१ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) विभागातील यंत्रसामुग्री पी.यु.सी. मशीन स्पेअर पार्ट (Iridium Bench) दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक सुचना. Last Date Of Submission: २५- ०६ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १८ - ०६ - २०२१ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून पोलीस वाहनांचे इंटेरिअर रिनोव्हेशन करणेबाबत दरपत्रक सुचना Last Date Of Submission: २५- ०६ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १२ - ०६ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, दक्षिण विभाग कार्यालय, मुंबई येथे कॅन्टीन सेवेकरिता कोटेशन. Last Date Of Submission: २१- ०६ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ११ - ०६ - २०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून सी. सी. टी. वि कॅमेरा आणि देखभाल देखभाल बाबत दरपत्रक दि. ११-०६-२०२१ ते १८-०६-२०२१. Last Date Of Submission: १८- ०६ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०५ - ०५ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून चैत्राली बोट दुरुस्ती आणि इंद्रायणी बोटचे स्पेर पार्टसबाबत दरपत्रक, दि. ०५-०५-२०२१ ते दि. ११-०५-२०२१. Last Date Of Submission: ११- ०५ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १० - ०४ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पेंट बुथ दुरुस्तीबाबत दरपत्रक, दि. १२-०४-२०२१ ते दि. २२-०४-२०२१ Last Date Of Submission: २२- ०४ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०३ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून हायड्रॉलिक जॅक दुरुस्तीबाबत दरपत्रक. Last Date Of Submission: १६- ०३ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: २२ - ०२ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन नौका विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून दरपत्रक दि. २२-०२-२०२१ Last Date Of Submission: ०१- ०३ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १६ - ०२ - २०२१ द्वितीय मुदतवाढ - पोलीस मोटार वाहतूक विभाग, मुंबई येथे साहित्याचा पुरवठा याबाबत Last Date Of Submission: २५- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १६ - ०२ - २०२१ द्वितीय मुदतवाढ - पोलीस मोटार वाहतूक विभाग, मुंबई येथे बुलेट प्रूफ टायर्स / रन फ्लॅट सिस्टम / रिम्स पुरवठा याबाबत Last Date Of Submission: २५- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०२ - २०२१ पहिली मुदतवाढ - पोलीस मोटार वाहतूक विभाग, मुंबई येथे बुलेट प्रूफ टायर्स / रन फ्लॅट सिस्टम / रिम्स पुरवठा याबाबत Last Date Of Submission: १६- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०२ - २०२१ पहिली मुदतवाढ - पोलीस मोटार वाहतूक विभाग, मुंबई येथे साहित्याचा पुरवठा याबाबत Last Date Of Submission: १६- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०३ - ०२ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून AC Compressor oil खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०९- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: २५ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून टूल मटेरियलकरिता दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०३- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: २५ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून टूल बॉक्सकरिता दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०३- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: २५ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून सायरन करिता दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०३- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: २५ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून एन पी एन स्पिअर पार्ट पुरवठाबाबत दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०३- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: २५ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून हत्यारे संच व हत्यारे साहित्य खरेदी बाबत दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०३- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून टायर आणि ट्यूब करिता निविदांचे वेळापत्रक. Last Date Of Submission: ०५- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून हार्डवेअर मटेरियलकरिता निविदांचे वेळापत्रक. Last Date Of Submission: ०५- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून बुलेट प्रूफ टायरकरिता निविदांचे वेळापत्रक. Last Date Of Submission: ०५- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून हार्डवेअर मटेरियल करिता ई-निविदा सूचना. Last Date Of Submission: ०५- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून टायर आणि ट्यूब करिता ई-निविदा सूचना. Last Date Of Submission: ०५- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून ई-निविदा सूचना. Last Date Of Submission: ०५- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०४ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: १२- ०१ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १६ - १२ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून साधनसामुग्री साहित्य खरेदीकरीता दरपत्रक Last Date Of Submission: २४- १२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १६ - १२ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २०- १२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०६ - १२ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, दक्षिण प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या कडून निविदा. Last Date Of Submission: १३- १२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २७ - ११ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: ०३- १२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १९ - ११ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २६- ११ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १९ - ११ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २६- ११ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०५ - ११ - २०२० मोटार परिवहन विभाग नागपाडा मुंबई यांचे सर्व प्रकारच्या पोलीस वाहनांना विशेष इंजिन मशिनिंगचे काम करण्यासाठी दरपत्रक. Last Date Of Submission: १२- ११ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १६ - १० - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २४- १० -२०२० PDF view
Date Of Upload: १६ - १० - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २४- १० -२०२० PDF view
Date Of Upload: १५ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २२- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १५ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २२- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १५ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २२- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १० - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: १७- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: १५- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून आर 134 ए रेफ्रिजरेंट गॅसचा पुरवठाकरीता दरपत्रक. Last Date Of Submission: ०८- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पॉवर विंडोकरीता दरपत्रक. Last Date Of Submission: १५- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा,मुंबई यांच्या कडून ऑक्सिजन गॅसकरीता दरपत्रक. Last Date Of Submission: १६- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून कॉफी मशीनकरीता दरपत्रक. Last Date Of Submission: १५- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०४ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून मोबाइल रॅक दुरुस्तीतीकरिता दरपत्रक. Last Date Of Submission: १०- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २६ - ०८ - २०२० पोलीस वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले सुटेभाग यांचे पुरवठा दि. २६/०८/२०२० Last Date Of Submission: २६- ०८ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: २६ - ०८ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा,मुंबई ई-निविदा नियम आणि अटी. Last Date Of Submission: ०९- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २६ - ०८ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून एसएमएल स्पेयर पार्ट्सचा पुरवठाकरीता निविदा. Last Date Of Submission: २६- ०८ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २६ - ०८ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून हीरो मोटो कॉर्पोरेशन स्पेअर पार्ट्स पुरवठाकरीता निविदा. Last Date Of Submission: ०९- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २० - ०८ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून हॉट स्टिम व्हेपोरायझर व इलेक्ट्रिक केटल पुरवण्यासाठी निविदा. Last Date Of Submission: २८- ०८ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०५ - ०८ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून हार्डवेअर सामान मागवण्याची निविदा. Last Date Of Submission: ११- ०८ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०३ - ०८ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त मो.परिवहन विभाग यांचे निविदा Last Date Of Submission: १०- ०८ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ३० - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त मो.परिवहन विभाग यांचे निविदा Last Date Of Submission: ०६- ०८ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २९ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून नौकांच्या दुरुस्ती व देखभालीकरिता आवश्यक सुटे भाग मागवण्याची निविदा. Last Date Of Submission: ०५- ०८ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १७ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून बोट बोट एंजिने चे फायबर साहित्य खरेदी निविदा. Last Date Of Submission: २४- ०७ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १७ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून बोट एंजिनेचे भाग खरेदीचे निविदा Last Date Of Submission: २४- ०७ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १६ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून अँटीमायक्रोबीएल क्लिनर खरेदी निविदा. Last Date Of Submission: २३- ०७ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०९ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पंचगंगा निविदा Last Date Of Submission: १५- ०७ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०९ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून इंद्रायणी निविदा Last Date Of Submission: १५- ०७ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पंचगंगा निविदा Last Date Of Submission: १४- ०७ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून इंद्रायणी निविदा Last Date Of Submission: १४- ०७ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पेंट निविदा Last Date Of Submission: १४- ०७ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १४ - ०६ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पॉलिकार्बोनेट शीट यूव्ही निविदा Last Date Of Submission: १४- ०६ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २८ - ०२ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून निविदा. Last Date Of Submission: ०४- ०३ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २७ - ०२ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून निविदा, दिनांक २६-०२-२०२० ते ०४-०३-२०२० Last Date Of Submission: ०४- ०३ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०७ - ०२ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा दि. ०७-०२-२०२० Last Date Of Submission: १३- ०२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०७ - ०२ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा Last Date Of Submission: १४- ०२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २७ - ०१ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून निविदा दिनांक २७-०१-२०२० Last Date Of Submission: ०४- ०२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २७ - ०१ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून निविदा दिनांक २७-०१-२०२० Last Date Of Submission: ०३- ०२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १७ - ०१ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा दिनांक १७-०१-२०२० Last Date Of Submission: २४- ०१ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १६ - ०१ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे निविदा Last Date Of Submission: २३- ०१ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १६ - ०१ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा. Last Date Of Submission: २३- ०१ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०९ - ०१ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा Last Date Of Submission: १६- ०१ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०९ - ०१ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा Last Date Of Submission: १६- ०१ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १७ - ०१ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा दिनांक १७-०१-२०२० Last Date Of Submission: २३- ०१ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २७ - १२ - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त मोटर परिवहन मंडल यांचे दरपत्रक Last Date Of Submission: ०३- ०१ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०९ - १२ - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त मोटर परिवहन मंडल यांचे दरपत्रक Last Date Of Submission: ०१- ०१ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २० - १२ - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त ( मो प ) दुरूस्ती इंधन इंजेक्शन पंपची इ-निविदा Last Date Of Submission: २८- १२ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १० - ०२ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा दि. ०७-०२-२०२० Last Date Of Submission: १३- ०२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ११ - १२ - २०१९ निविदा सूचना भाग-१ Last Date Of Submission: २३- १२ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ११ - १२ - २०१९ ऑटोमोटिव्ह बॅटरी निविदाच्या अटी आणि शर्ती भाग-२ Last Date Of Submission: २३- १२ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: २७ - ११ - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे निविदा Last Date Of Submission: ०५- १२ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: २७ - ११ - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे निविदा Last Date Of Submission: ०५- १२ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: २२ - ११ - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे निविदा Last Date Of Submission: २७- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: २२ - ११ - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे निविदा Last Date Of Submission: २७- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: २१ - ११ - २०१७ सहा.पो.आयुक्त (मोटर परिवहन ) यानी काढलेले सीट कवर दरपत्रक Last Date Of Submission: २८- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १५ - ११ - २०१९ सहा.पो.आयुक्त (मोटर परिवहन ) यानी काढलेले रोबिन एयर ऑइल दरपत्रक Last Date Of Submission: २१- ११ -२०१८ PDF view
Date Of Upload: १३ - ११ - २०१९ वार्षिक देखभाल पुरवण्यासाठी मुंबई पोलीस निविदाकारांना ई-दरपत्रक Last Date Of Submission: २५- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०९ - ११ - २०१८ अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे बोटीचे भागचे दरपत्रक Last Date Of Submission: १८- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३० - १० - २०१९ मोटर परिवहन विभाग मुंबई निविदा नंबर २ दि ३०-१०-२०१९ Last Date Of Submission: १९- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३० - १० - २०१९ मोटर परिवहन विभाग निविदा दि ३०-१०-२०१९ (बुलेट प्रूफ टायर्स रनफ्लॅट सिस्टम रिम्स) Last Date Of Submission: १९- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३० - १० - २०१९ पोलीस उपायुक्त ,मुंबई मोटर परिवहन विभाग निविदा दि ३०-१०-२०१९ Last Date Of Submission: १९- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३० - १० - २०१९ पोलीस उपायुक्त ,मुंबई मोटर परिवहन विभाग कोटेशन दि ३०-१०-२०१९ Last Date Of Submission: ०६- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०३ - १० - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त मोटर परिवहन यांचे इलेक्ट्रिकल व् हार्डवेयर यांचे पुरवठा दरपत्रक Last Date Of Submission: १०- १० -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०३ - १० - २०१६ अपर पोलीस आयुक्त मोटर परिवहन यांचे एनपीएन सुट्टे भाग दरपत्रक Last Date Of Submission: १०- १० -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३० - ०९ - २०१९ मा. पोलीस उप आयुक्त ( मोटर परिवहन), मुंबई. दि. 30.09.2019 चे निविदा. Last Date Of Submission: ०८- १० -२०१९ PDF view
Date Of Upload: २३ - ०९ - २०१९ मा.पोलीस उप आयुक्त ( मोटर परिवहन) यांच्या आदेशाने मोटर वाहन दुरुस्ती करणारे सामनाचे निविदा. Last Date Of Submission: ३०- ०९ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: २३ - ०९ - २०१९ मोटर परिवहन विभागात नविन प्रिंटर खरीदी करण्यासाठी दरपत्रक प्रसिद्ध होनेबाबत Last Date Of Submission: २७- ०९ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०५ - ०९ - २०१८ सह पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग Last Date Of Submission: १३- ०९ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १९ - ०८ - २०१९ अप्पर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग Last Date Of Submission: २७- ०८ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १६ - ०७ - २०१९ हायड्रॉलिक होस्ट माउंटिंग उभारणीसाठी एमटीकडून निविदा Last Date Of Submission: २३- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३० - ०७ - २०१९ अप्पर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग Last Date Of Submission: PDF view
Date Of Upload: ३१ - ०८ - २०१९ अतिरिक्त पोलीस आयुक्त,मुंबई,यांचेकडून मोटार परिवहन निविदा Last Date Of Submission: ०९- ०९ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १३ - ०८ - २०१९ पोलीस उपायुक्त ,मुंबई ,यांचेकडून (दुरुस्ती एसी युनिट)संदर्भात निविदा Last Date Of Submission: PDF view
Date Of Upload: १७ - ०७ - २०१९ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून गिअर बॉक्स दुरुस्ती संदर्भात निविदा Last Date Of Submission: २३- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १२ - ०७ - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा Last Date Of Submission: २२- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०८ - २०१९ पोलीस उपायुक्त, मोटार परिवहन विभाग, मुंबई, यांचेकडून ऑक्सिजन वायू चा पुरवठा संदर्भात निविदा Last Date Of Submission: PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०८ - २०१९ पोलीस उपायुक्त, मोटार परिवहन विभाग, मुंबई यांचेकडून उद्धरण (रेफ्रिजरंट) गॅसचा पुरवठा संदर्भात निविदा Last Date Of Submission: PDF view
Date Of Upload: १९ - ०७ - २०१९ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून हार्डवेअर सामुग्रीबाबत निविदा Last Date Of Submission: २५- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: २५ - ०७ - २०१९ मोटार परिवहन विभाग यांचेकडून निविदा Last Date Of Submission: ०१- ०८ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १६ - ०७ - २०१९ मोटार परिवहन विभाग यांचेकडून निविदा Last Date Of Submission: २३- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०७ - २०१९ मोटार परिवहन विभाग यांचेकडून निविदा Last Date Of Submission: १५- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १७ - ०७ - २०१९ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून गिअर बॉक्स दुरुस्ती संदर्भात निविदा Last Date Of Submission: २३- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १२ - ०७ - २०१८ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा Last Date Of Submission: २२- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १९ - ०७ - २०१९ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून हार्डवेअर सामुग्रीबाबत निविदा Last Date Of Submission: २५- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३१ - ०८ - २०१९ मोटर परिवहन विभागाची निविदा (वार्षिक देखभाल - सी सी टी व्ही कॅमेरा बाबत) Last Date Of Submission: ०७- ०९ -२०१९ PDF view