Tenders


Date Title Last Date Info
Date Of Upload: ०६ - ११ - २०२३ मुदतवाढ अपर पोलीस आयुक्त, (मो.प.वि), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून मोटार परिवहन विभागाद्वारे विविध प्रकारच्या पोलीस वाहनांस आवश्यक सुटेभाग (जे पार्ट क्रमांकावर आहेत) व सायरन खरेदी करीता दरपत्रके, दि. ०६-११-२०२३. ते १६-११-२०२३ Last Date Of Submission: १६- ११ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २८ - १० - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त, (मो.प.वि), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून मोटार परिवहन विभागाद्वारे विविध प्रकारच्या पोलीस वाहनांस आवश्यक सुटेभाग (जे पार्ट क्रमांकावर आहेत) व सायरन खरेदी करीता दरपत्रके, दि.२८-१०-२०२३ ते दि. ०६-११-२०२३. Last Date Of Submission: ०६- ११ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २६ - १० - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त, (मो.प.वि), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून कमर्शिअल, बस, कमांड पोस्ट आणि बुलेट प्रूफ वाहनांच्या A/C युनिटच्या दुरुस्ती आणि सर्व्हिसिंगसाठी कोटेशन दि. २७-१०-२०२३ Last Date Of Submission: ०२- ११ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २७ - १० - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त, (मो.प.वि), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून ०१ वर्षाच्या वॉरंटीसह (स्पेअर्ससह) सर्व प्रकारच्या पोलीस वाहनांच्या सामान्य दुरुस्ती-बी कामासाठी कोटेशन दि. २७-१०-२०२३ Last Date Of Submission: ०६- ११ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २० - १० - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून टाटा हॅरीअर वाहनांकरिता फूट रेस्ट बसविणेबाबत दरपत्रके, दि.२०-१०-२०२३ ते दि. ०१-११-२०२३. Last Date Of Submission: ०१- ११ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १६ - १० - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून विविध प्रकारच्या पोलीस वाहनांस आवश्यक सुटेभाग (जे पार्ट क्रमांकावर आहेत ), टायर ट्यूब, सायरन, सिक्वेनशियल लाईट व ऑटोमोटिव्ह बॅटरीज खरेदीकरिता दरपत्रक सूचना, दि. १७-१०-२०२३. Last Date Of Submission: २८- १० -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १३ - १० - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून पोलीस मोनोग्राम आणि आवश्यकतेनुसार स्टीकरींग करण्याकरिता दरपत्रक सूचना, दि. १३-१०-२०२३. Last Date Of Submission: २५- १० -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २५ - ०९ - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग पोलीस मोप विभाग कार्यशाळामधील फ्युएल इंजेकशन पंप दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक दि. २३-०९-२०२३. Last Date Of Submission: ०५- १० -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १४ - ०९ - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग) कार्यालय, नागपाडा, मुंबई यांचेकडून पी.यु.सी. मशीन (पेट्रोल व डिझेल) कॅलिब्रेशन व वार्षिक देखरेख करार (AMC) करणेबाबत दरपत्रक सूचना, दि. १४/०९/२०२३ ते २५/०९/२०२३. Last Date Of Submission: २५- ०९ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: ३० - ०८ - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभागातील यंत्रसामुग्री पी.यु.सी. मशीन (पेट्रोल व डिझेल) कॅलिब्रेशन व वार्षिक देखभाल करण्याबाबत दरपत्रके दि. २९-०८-२०२३. Last Date Of Submission: ०८- ०९ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १८ - ०८ - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन नौका विभागास आवश्यक ४० ते ६० टन क्षमतेच्या क्रेनची सेवा भाडेतत्वावर खरेदीबाबत दरपत्रक Last Date Of Submission: १८- ०८ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०८ - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभागातील यंत्रसामुग्री पी.यु.सी. मशीन (पेट्रोल व डिझेल) कॅलिब्रेशन व वार्षिक देखभाल करण्याबाबत दरपत्रके दि. ०७-०८-२०२३. Last Date Of Submission: १८- ०८ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २३ - ०६ - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग ऍक्टिवा मोटरसायकल वाहनांवर पोलीस मोनोग्राम व स्टीकरिंग करण्याबाबत दारपत्रके दि. २३-०६-२०२३ Last Date Of Submission: ०७- ०७ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २३ - ०६ - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग पोलीस मोप विभाग कार्यशाळामधील Two Post Hoist दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक दि. २३-०६-२०२३ Last Date Of Submission: ०७- ०७ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २३ - ०६ - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग पल्सर मोटरसायकल वाहनांवर पोलीस मोनोग्राम व स्टीकरिंग करण्याबाबत दारपत्रके दि. २३-०६-२०२३ Last Date Of Submission: ०७- ०७ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २३ - ०६ - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग पोलीस मोप विभाग कार्यशाळामधील Pneumatic system दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक दि. २३-०६-२०२३ Last Date Of Submission: ०६- ०७ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २३ - ०६ - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग एर्टिगा वाहनांवर पोलीस मोनोग्राम व स्टीकरिंग करण्याबाबत दारपत्रके दि. २३-०६-२०२३ Last Date Of Submission: ०६- ०७ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २३ - ०६ - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग महिंद्रा बोलेरो वाहनांवर पोलीस मोनोग्राम व स्टीकरिंग करण्याबाबत दारपत्रके दि. २३-०६-२०२३ Last Date Of Submission: ०६- ०७ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १३ - ०६ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग होंडा सिटी वाहनाचे सुटे पार्टस बद्दल निविदा दि. १३-०६-२०२३ Last Date Of Submission: २०- ०६ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १३ - ०६ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग शेव्रोलेट तवेरा वाहनाचे सुटे पार्टस बद्दल निविदा दि. १३-०६-२०२३. Last Date Of Submission: २०- ०६ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: ०२ - ०६ - २०२३ अ.पो.आ मोटार परिवहन विभाग यांची मोटार सायकल हेल्मेट खरेदीकरीता दरपत्रक दि. ०२-०६-२०२३ Last Date Of Submission: ०९- ०६ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २१ - ०४ - २०२३ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग) कार्यालय, नागपाडा, मुंबई यांचेकडून पोलीस वाहनांना वेल्वेट, कम्पोझिट लेदर आणि लेदर सीट कव्हर पुरविण्याकरिता दरपत्रक सूचना. दि. २४/०४/२०२३ ते ०४/०५/२०२३. Last Date Of Submission: ०४- ०५ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १२ - ०४ - २०२३ अ.पो.आ मोटार परिवहन विभाग यांची कावेरी बोट साईड कॉलर करीता दरपत्रक दि. १२-०४-२०२३ Last Date Of Submission: २०- ०४ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २४ - ०२ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग खालील नमूद तक्त्यातील सामग्री निविधा दि. २४-०२-२०२३ Last Date Of Submission: ०९- ०३ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५ - ०२ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग खालील नमूद तक्त्यातील सामग्री निविधा दि. १५-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५ - ०२ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग सर्व प्रकारच्या पोलीस वाहनांची सर्वसाधारण दुरुस्तीचे काम निविधा दि. १५-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५ - ०२ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग वाहनातील विविध प्रकारचे गॅस पुरवठा निविधा दि. १५-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५ - ०२ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग वाहनातील लॅमिनेशनचा पुरवठा आणि फिटिंग निविधा दि. १५-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५ - ०२ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग इंजिन ओव्हरहॉल कार्य निविधा दि. १५-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५ - ०२ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग सी.सी.टी.व्ही वार्षिक देखभाल खर्च सहित निविधा दि. १५-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५ - ०२ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग सर्व प्रकारच्या पोलीस वाहनांमध्ये वातनकुलीत यंत्र अद्यावत आणि वॉरंटी निविधा दि. १५-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५ - ०२ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन निविधा लेदर कवर पुरवण्याबाबत आणि बसवून दि. १५-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५ - ०२ - २०२३ मोटार परिवहन विभाग येथील सर्व प्रकारच्या गाड्यांच्या दुरुस्ती विशेष मोटर निविध दि. १४-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १३ - ०२ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग फायबर बोट इलेक्ट्रिक पार्टस बद्दल निविदा दि. १४-०२-२०२३ Last Date Of Submission: १९- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १३ - ०२ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग फायबर बोट अशोक लेलंड ६८० इंजिन सुटे पार्टस बद्दल निविदा दि. १४-०२-२०२३ Last Date Of Submission: १९- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २८ - ०१ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग एन.पी.एन पार्टस बद्दल निविदा दि. २७-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २८ - ०१ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग एन.पी.एन पार्टस बद्दल निविदा दि. २७-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २८ - ०१ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग एन.पी.एन पार्टस बद्दल निविदा दि. २७-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २४ - ०१ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग एन.पी.एन पार्टस बद्दल निविदा दि. २४-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २४ - ०१ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग मार्क्स मन पार्टस बद्दल निविदा दि. २४-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २४ - ०१ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग होंडा सिटी पार्टस बद्दल निविदा दि. २४-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २४ - ०१ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग होंडा ऍक्टिव्ह पार्टस बद्दल निविदा दि. २४-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २४ - ०१ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग शेवर्ले तवेरा पार्टस बद्दल निविदा दि. २४-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २४ - ०१ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग बजाज मोटर सायकल पार्टस बद्दल निविदा दि. २४-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१- ०२ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १८ - ०१ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त. मोटार परिवहन विभाग पोलीस नौका तेल व वंगण खरेदी निविदा दि. १८-०१-२०२३ Last Date Of Submission: २५- ०१ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १८ - ०१ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त. मोटार परिवहन विभाग पोलीस नौका तेल व वंगण खरेदी निविदा दि. १८-०१-२०२३ Last Date Of Submission: २५- ०१ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १८ - ०१ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त. मोटार परिवहन विभाग पोलीस नौका तेल व वंगण खरेदी निविदा दि. १८-०१-२०२३ Last Date Of Submission: २५- ०१ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १८ - ०१ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त. मोटार परिवहन विभाग पोलीस नौका तेल व वंगण खरेदी निविदा दि. १८-०१-२०२३ Last Date Of Submission: २५- ०१ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १८ - ०१ - २०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त. मोटार परिवहन विभाग पोलीस नौका तेल व वंगण खरेदी निविदा दि. १८-०१-२०२३ Last Date Of Submission: २५- ०१ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: ०९ - ०१ - २०२३ मुंबई पोलीस भरती-२०२१ प्रक्रिया राबवण्याकरिता पोर्टेबल ऑफिस केबिन व पोर्टेबल टॉयलेट केबिन खरेदी करणेबाबत ई-निविदा. Last Date Of Submission: १७- ०१ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: ०४ - ०१ - २०२३ मुंबई पोलीस भरती 2021 साठी मैदानाच्या दैनंदिन देखभालीसाठीची ई-निविदा. Last Date Of Submission: १६- ०१ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: ०४ - ०१ - २०२३ मुंबई पोलीस भरती 2021 साठी भाड्याने मंडप, टेबल, खुर्च्या, पंखे आणि इलेक्ट्रिक उपकरणे पुरवण्यासाठीची ई-निविदा. Last Date Of Submission: १६- ०१ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: ०४ - ०१ - २०२३ मुंबई पोलीस भरती 2021 साठी चहा, नाश्ता, जेवण पुरवण्यासाठीची ई-निविदा. Last Date Of Submission: १७- ०१ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: २८ - १२ - २०२२ पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय - ०२) मुंबई यांचेकडून शारीरिक मैदानी चाचणी करण्याकरिता. Last Date Of Submission: १७- ०१ -२०२३ PDF view
Date Of Upload: १२ - १२ - २०२२ पोलीस उप आयुक्त बिनतारी संदेश निविदा दि. १२-१२-२०२२ Last Date Of Submission: २६- १२ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: ३१ - १० - २०२२ सहा.पो.आयुक्त (मोटर परिवहन ) यानी काढलेले सीट कवर दरपत्रक दि. ३१-१०-२०२२ ते १०-११-२०२२ Last Date Of Submission: १०- ११ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: ३१ - १० - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. दि ३१-१०-२०२२ ते १०-११-२०२२ Last Date Of Submission: १०- ११ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: २८ - १० - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून बॉश इलेक्ट आणि ब्रेक स्पेअर पार्ट्सच्या पुरवठ्यासाठी दि. २८-१०-२०२२ ते ०४-११-२०२२ Last Date Of Submission: ०४- ११ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: २० - १० - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे A/C युनिट दुरुस्त करण्यासाठी दरपत्रक दि.२०/१०/२०२२ to २७ /१०/२०२२ Last Date Of Submission: २७- १० -२०२२ PDF view
Date Of Upload: १८ - १० - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून निविदा दिनांक १८-१०-२०२२ Last Date Of Submission: २७- १० -२०२२ PDF view
Date Of Upload: ११ - १० - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे साठी आयशर मोटार स्पेअर पार्ट्स खरेदीसाठी दरपत्रक दि.०६/१०/२०२२ to १२/१०/२०२२ Last Date Of Submission: १२- १० -२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०६ - १० - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून टाटा सफारी जॅमर स्पेअर पार्ट्स खरेदीसाठी दरपत्रक दि.६/१०/२०२२ to १२/१०/२०२२ Last Date Of Submission: १२- १० -२०२२ PDF view
Date Of Upload: २८ - ०९ - २०२२ मुंबई पोलीस दक्षिण विभागासाठी कँटीन सेवेसाठी दरपत्रक सूचना दिनांक २९/०९/२०२२ ते १०/१०/२०२२. Last Date Of Submission: १०- १० -२०२२ PDF view
Date Of Upload: २६ - ०९ - २०२२ पोलीस उप आयुक्त बिनतारी संदेश विभाग यांचे वॉकी टॉकी करीता निविदा दि. २६-०९-२०२२ Last Date Of Submission: २६- ०९ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: १६ - ०९ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून टाटा सफारी जॅमर स्पेअर पार्ट्स खरेदीसाठी दरपत्रक दि.१६/०९/२०२२ to २२/०९/२०२२ Last Date Of Submission: २२- ०९ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: १४ - ०९ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून टायर टूल्स आणि इक्वीपमेंटस खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सूचना. दि. १४/०९/२०२२ ते २२/०९/२०२२. Last Date Of Submission: २२- ०९ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०६ - ०९ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पेंट बुथ दुरुस्तीबाबत दरपत्रक, दि. ०६-०९-२०२२ ते दि. १६-०९-२०२२ Last Date Of Submission: १६- ०९ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०६ - ०९ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा दिनांक ०६-०९-२०२२ ते दि. १६-०९-२०२२ Last Date Of Submission: १६- ०९ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: १२ - ०८ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून मोटार परिवहन विभागातील कार्यशाळेत असलेले टायर रिमोल्ड आणि कोल्ड प्रोसेस दरपत्रके सूचना, दि- १२-०८-२०२२ ते २६-०८-२०२२. Last Date Of Submission: २६- ०८ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: ११ - ०७ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटार परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून मोटार परिवहन विभागास आवश्यक अॅल्युमिनियम गॅल्वनाइज्ड व इतर साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत सूचना. दि. ११/०७/२०२२ ते दि.१९/०७/२०२२. Last Date Of Submission: १९- ०७ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: १४ - ०६ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून टायर आणि ट्यूब करिता निविदांचे वेळापत्रक. Last Date Of Submission: ०१- ०७ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: १० - ०६ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटार परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून मोटार परिवहन विभागातील यंत्रसामुग्री पी. यु. सी. मशीन (पेट्रोल व डिझेल) कॉलिब्रेशन व वार्षिक देखभाल करार (AMC) करणेसाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत सूचना. दि. १०/०६/२०२२ ते दि.२१/०६/२०२२. Last Date Of Submission: २१- ०६ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: १८ - ०५ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून हायड्रॉलिक जॅक दुरुस्तीकरीता दरपत्रके दि. १८-०५-२०२२ ते दि.२७-०५-२०२२. Last Date Of Submission: २७- ०५ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: १८ - ०५ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून मोबाईल स्लायडिंग रॅक दुरुस्तीकरीता दरपत्रके दि. १८-०५-२०२२ ते दि.२७-०५-२०२२. Last Date Of Submission: २७- ०५ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०६ - ०५ - २०२२ अपर पोलीस, मोटर परिवहन विभाग नागपाडा, मुंबई यांच्याकडून बोट उपकरणे भाग आणि बोट जीवन वाचवणारी उपकरणे आणि पेंट साहित्य खरेदीबाबत दरपत्रक ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Last Date Of Submission: १२- ०५ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०६ - ०५ - २०२२ अपर पोलीस,मोटर परिवहन विभाग नागपाडा, मुंबई यांच्याकडून बोट उपकरणे भाग आणि बोट जीवन वाचवणारी उपकरणे आणि पेंट साहित्य खरेदीबाबत दरपत्रक ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Last Date Of Submission: १२- ०५ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: १३ - ०४ - २०२२ पो उ आ ०१ (मो.प.वि) बायोमेट्रिक मशीन देखभाल वार्षिक सेवा करार दरपत्रक Last Date Of Submission: २२- ०४ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: ११ - ०४ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून इलेक्ट्रिक सायरन खरेदीबाबत दरपत्रक Last Date Of Submission: १९- ०४ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: १२ - ०४ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून कम्पोझिट लेदर सीट कव्हर पुरविण्याकरिता दरपत्रके. Last Date Of Submission: २१- ०४ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०९ - ०३ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून कम्पोझिट लेदर सीट कव्हर पुरविण्याकरिता दरपत्रके. Last Date Of Submission: १६- ०३ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०९ - ०२ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून मोबाइल स्लायडींग रॅक दुरुस्तीतीकरिता दरपत्रक. Last Date Of Submission: १६- ०२ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०१ - ०२ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटार परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून मोटार परिवहन विभागास आवश्यक LUCAS TVS Spare Parts खरेदीबाबत दरपत्रके सूचना. दि. ०१/०२/२०२२ ते दि.०८/०२/२०२२. Last Date Of Submission: ०८- ०२ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: २० - ०१ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटार परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून मोटार परिवहन विभागास आवश्यक पेन्ट मटेरियल खरेदीबाबत दरपत्रके सूचना. दि. २०/०१/२०२२ ते दि.२८/०१/२०२२. Last Date Of Submission: २८- ०१ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: १५ - ०१ - २०२२ मोटार परिवहन विभाग नागपाडा मुंबई यांचे सर्व प्रकारच्या पोलीस वाहनांना विशेष इंजिन मशिनिंगचे काम करण्यासाठी दरपत्रक दि-१५-०१ -२०२१ ते २२-०१-२०२१ . Last Date Of Submission: २२- ०१ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: १३ - ०१ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून अपहोल्स्टर मटेरियल, एम. एस., नटबोल्ट, स्टेनलेस स्टील, ग्लॅव्हेनाईज ॲल्युमिनियम आणि हार्डवेअर मटेरियल खरेदीबाबत दरपत्रके दि.१३-०१-२०२२ ते दि.२०-०१-२०२२ Last Date Of Submission: २०- ०१ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: १४ - ०१ - २०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून ऑक्सिजन गॅस , ॲसिटिलीन गॅस व R 134 A गॅस खरेदीबाबत दरपत्रके दि.१४-०१-२०२२ ते दि.२१-०१-२०२२. Last Date Of Submission: २१- ०१ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: २९ - १२ - २०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून इंजिन ऑइल करिता ई-निविदा सूचना. Last Date Of Submission: ०५- ०१ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०६ - १२ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून टाटा हॅरीअर वाहनांकरिता फूट रेस्ट बसविणेबाबत दरपत्रके दि.०६-१२-२०२१ ते दि.१३-१२-२०२१. Last Date Of Submission: १३- १२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०२ - ११ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून ०९ बायोमेट्रिक मशिन्स देखभालीकरिता वार्षिक सेवा करार करणेकरिता दरपत्रक सूचना. दि. ०३/११/२०२१ ते १३/११/२०२१. Last Date Of Submission: १३- ११ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०९ - १० - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून पोलीस वाहनांमधील ए. सी. युनिट दुरुस्तीकरिता दरपत्रक सूचना. दि. ११/१०/२०२१ ते २०/१०/२०२१. Last Date Of Submission: २०- १० -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०९ - १० - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून सन कंट्रोल फिल्म बसविणेबाबत दरपत्रक सूचना. दि. ११/१०/२०२१ ते २०/१०/२०२१. Last Date Of Submission: २०- १० -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०९ - १० - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून सर्व प्रकारच्या पोलीस वाहनांना पॉवर विंडो बसविणेबाबत दरपत्रक सूचना. दि. ११/१०/२०२१ ते २०/१०/२०२१. Last Date Of Submission: २०- १० -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०९ - १० - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून पोलीस वाहनांतील इंजीन ओव्हरहॉल करणेबाबत दरपत्रक सूचना. दि. ११/१०/२०२१ ते २०/१०/२०२१. Last Date Of Submission: २०- १० -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०९ - १० - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून पोलीस वाहनांतील सर्वसाधारण दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक सूचना. दि. ११/१०/२०२१ ते २०/१०/२०२१. Last Date Of Submission: २०- १० -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०९ - १० - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून फ्लोअर लॅमिनेशन करणेबाबत दरपत्रक सूचना. दि. ११/१०/२०२१ ते २०/१०/२०२१. Last Date Of Submission: २०- १० -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०८ - १० - २०२१ सहाय्यक पोलीस आयुक्त (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून सीक्यूऐंशल लाईट्स खरेदी करणेबाबत दरपत्रक दि.०८-१०-२०२१ ते दि.२०-१०-२०२१. Last Date Of Submission: २०- १० -२०२१ PDF view
Date Of Upload: २२ - ०९ - २०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून पोलीस नौकांसाठी तेल व वंगण खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: २८- ०९ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: २० - ०९ - २०२१ सहाय्यक पोलीस आयुक्त (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून Pnematic system दुरुस्ती करणे बाबत दरपत्रक दि २०-०९-२०२१ Last Date Of Submission: २७- ०९ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: २० - ०९ - २०२१ सहाय्यक पोलीस आयुक्त (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून इंजेक्टर पुलर खरेदी करणे बाबत दरपत्रक दि २०-०९-२०२१ Last Date Of Submission: २७- ०९ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १७ - ०९ - २०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून एन.आय.सी.करीत ई-लिलाव कार्यपद्धतीबाबत सुचना. दि. १७/०९/२०२१ ते २७/०९/२०२१. Last Date Of Submission: २७- ०९ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १६ - ०९ - २०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून पी यू सी मशीन करीत आवश्यक टूल्स आणि इक्वीपमेंटस खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सूचना. दि. १६/०९/२०२१ ते २३/०९/२०२१. Last Date Of Submission: २४- ०९ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १४ - ०९ - २०२१ पोलीस नौकांकरिता आवश्यक वंगण खरेदी करणेबाबत दरपत्रक. दि:-१३/०९/२०२१ Last Date Of Submission: २०- ०९ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १३ - ०९ - २०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून इंजिन ऑइल करिता ई-निविदा सूचना. Last Date Of Submission: १३- ०९ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: २६ - ०८ - २०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून रेडियल तुबेलेस टायर आणि बॅटरी चार्जेर करिता ई-निविदा सूचना. Last Date Of Submission: ०३- ०९ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १८ - ०८ - २०२१ पोलीस उप आयुक्त मोटर परिवहन विभाग टेंडर दिनांक १८-०८-२०२१ Last Date Of Submission: २५- ०८ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १३ - ०८ - २०२१ पो.उ.आ. (मोटार परिवहन), मुंबई यांचेकडून पोलीस मोटार परिवहन विभाग कार्यशाळेतील TWO POST HOIST दुरुस्तीकरिता दरपत्रके, दि. १३-०८-२०२१ ते दि. २३-०८-२०२१. Last Date Of Submission: २३- ०८ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १४ - ०७ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक दि १४-०७-२०२१ Last Date Of Submission: २२- ०७ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १३ - ०७ - २०२१ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून ४० ते ६० टन क्षमतेच्या क्रेनची सेवा भाडेतत्त्वावर खरेदीबाबत दरपत्रक, दि. १३-०७-२०२१ ते दि. २२-०७-२०२१. Last Date Of Submission: २२- ०७ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १८ - ०६ - २०२१ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) पोलीस वाहनांस अन्ड्रॉईड म्युसिक सिस्टम व रिव्हर्स कॅमेरा बसविणेबाबत दरपत्रक. Last Date Of Submission: २५- ०६ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १८ - ०६ - २०२१ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) विभागातील यंत्रसामुग्री पी.यु.सी. मशीन स्पेअर पार्ट (Iridium Bench) दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक सुचना. Last Date Of Submission: २५- ०६ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १८ - ०६ - २०२१ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून पोलीस वाहनांचे इंटेरिअर रिनोव्हेशन करणेबाबत दरपत्रक सुचना Last Date Of Submission: २५- ०६ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १२ - ०६ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, दक्षिण विभाग कार्यालय, मुंबई येथे कॅन्टीन सेवेकरिता कोटेशन. Last Date Of Submission: २१- ०६ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ११ - ०६ - २०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून सी. सी. टी. वि कॅमेरा आणि देखभाल देखभाल बाबत दरपत्रक दि. ११-०६-२०२१ ते १८-०६-२०२१. Last Date Of Submission: १८- ०६ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०५ - ०५ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून चैत्राली बोट दुरुस्ती आणि इंद्रायणी बोटचे स्पेर पार्टसबाबत दरपत्रक, दि. ०५-०५-२०२१ ते दि. ११-०५-२०२१. Last Date Of Submission: ११- ०५ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १० - ०४ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पेंट बुथ दुरुस्तीबाबत दरपत्रक, दि. १२-०४-२०२१ ते दि. २२-०४-२०२१ Last Date Of Submission: २२- ०४ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०३ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून हायड्रॉलिक जॅक दुरुस्तीबाबत दरपत्रक. Last Date Of Submission: १६- ०३ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: २२ - ०२ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन नौका विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून दरपत्रक दि. २२-०२-२०२१ Last Date Of Submission: ०१- ०३ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १६ - ०२ - २०२१ द्वितीय मुदतवाढ - पोलीस मोटार वाहतूक विभाग, मुंबई येथे साहित्याचा पुरवठा याबाबत Last Date Of Submission: २५- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १६ - ०२ - २०२१ द्वितीय मुदतवाढ - पोलीस मोटार वाहतूक विभाग, मुंबई येथे बुलेट प्रूफ टायर्स / रन फ्लॅट सिस्टम / रिम्स पुरवठा याबाबत Last Date Of Submission: २५- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०२ - २०२१ पहिली मुदतवाढ - पोलीस मोटार वाहतूक विभाग, मुंबई येथे बुलेट प्रूफ टायर्स / रन फ्लॅट सिस्टम / रिम्स पुरवठा याबाबत Last Date Of Submission: १६- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०२ - २०२१ पहिली मुदतवाढ - पोलीस मोटार वाहतूक विभाग, मुंबई येथे साहित्याचा पुरवठा याबाबत Last Date Of Submission: १६- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०३ - ०२ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून AC Compressor oil खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०९- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: २५ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून टूल मटेरियलकरिता दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०३- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: २५ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून टूल बॉक्सकरिता दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०३- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: २५ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून सायरन करिता दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०३- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: २५ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून एन पी एन स्पिअर पार्ट पुरवठाबाबत दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०३- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: २५ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून हत्यारे संच व हत्यारे साहित्य खरेदी बाबत दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०३- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून टायर आणि ट्यूब करिता निविदांचे वेळापत्रक. Last Date Of Submission: ०५- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून हार्डवेअर मटेरियलकरिता निविदांचे वेळापत्रक. Last Date Of Submission: ०५- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून बुलेट प्रूफ टायरकरिता निविदांचे वेळापत्रक. Last Date Of Submission: ०५- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून हार्डवेअर मटेरियल करिता ई-निविदा सूचना. Last Date Of Submission: ०५- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून टायर आणि ट्यूब करिता ई-निविदा सूचना. Last Date Of Submission: ०५- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून ई-निविदा सूचना. Last Date Of Submission: ०५- ०२ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०४ - ०१ - २०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: १२- ०१ -२०२१ PDF view
Date Of Upload: १६ - १२ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून साधनसामुग्री साहित्य खरेदीकरीता दरपत्रक Last Date Of Submission: २४- १२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १६ - १२ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २०- १२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०६ - १२ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, दक्षिण प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या कडून निविदा. Last Date Of Submission: १३- १२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २७ - ११ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: ०३- १२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १९ - ११ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २६- ११ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १९ - ११ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २६- ११ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०५ - ११ - २०२० मोटार परिवहन विभाग नागपाडा मुंबई यांचे सर्व प्रकारच्या पोलीस वाहनांना विशेष इंजिन मशिनिंगचे काम करण्यासाठी दरपत्रक. Last Date Of Submission: १२- ११ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १६ - १० - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २४- १० -२०२० PDF view
Date Of Upload: १६ - १० - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २४- १० -२०२० PDF view
Date Of Upload: १५ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २२- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १५ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २२- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १५ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २२- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १० - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: १७- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: १५- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून आर 134 ए रेफ्रिजरेंट गॅसचा पुरवठाकरीता दरपत्रक. Last Date Of Submission: ०८- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पॉवर विंडोकरीता दरपत्रक. Last Date Of Submission: १५- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा,मुंबई यांच्या कडून ऑक्सिजन गॅसकरीता दरपत्रक. Last Date Of Submission: १६- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून कॉफी मशीनकरीता दरपत्रक. Last Date Of Submission: १५- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०४ - ०९ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून मोबाइल रॅक दुरुस्तीतीकरिता दरपत्रक. Last Date Of Submission: १०- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २६ - ०८ - २०२० पोलीस वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले सुटेभाग यांचे पुरवठा दि. २६/०८/२०२० Last Date Of Submission: २६- ०८ -२०२२ PDF view
Date Of Upload: २६ - ०८ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा,मुंबई ई-निविदा नियम आणि अटी. Last Date Of Submission: ०९- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २६ - ०८ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून एसएमएल स्पेयर पार्ट्सचा पुरवठाकरीता निविदा. Last Date Of Submission: २६- ०८ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २६ - ०८ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून हीरो मोटो कॉर्पोरेशन स्पेअर पार्ट्स पुरवठाकरीता निविदा. Last Date Of Submission: ०९- ०९ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २० - ०८ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून हॉट स्टिम व्हेपोरायझर व इलेक्ट्रिक केटल पुरवण्यासाठी निविदा. Last Date Of Submission: २८- ०८ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०५ - ०८ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून हार्डवेअर सामान मागवण्याची निविदा. Last Date Of Submission: ११- ०८ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०३ - ०८ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त मो.परिवहन विभाग यांचे निविदा Last Date Of Submission: १०- ०८ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ३० - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त मो.परिवहन विभाग यांचे निविदा Last Date Of Submission: ०६- ०८ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २९ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून नौकांच्या दुरुस्ती व देखभालीकरिता आवश्यक सुटे भाग मागवण्याची निविदा. Last Date Of Submission: ०५- ०८ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १७ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून बोट बोट एंजिने चे फायबर साहित्य खरेदी निविदा. Last Date Of Submission: २४- ०७ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १७ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून बोट एंजिनेचे भाग खरेदीचे निविदा Last Date Of Submission: २४- ०७ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १६ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून अँटीमायक्रोबीएल क्लिनर खरेदी निविदा. Last Date Of Submission: २३- ०७ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०९ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पंचगंगा निविदा Last Date Of Submission: १५- ०७ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०९ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून इंद्रायणी निविदा Last Date Of Submission: १५- ०७ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पंचगंगा निविदा Last Date Of Submission: १४- ०७ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून इंद्रायणी निविदा Last Date Of Submission: १४- ०७ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०७ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पेंट निविदा Last Date Of Submission: १४- ०७ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १४ - ०६ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पॉलिकार्बोनेट शीट यूव्ही निविदा Last Date Of Submission: १४- ०६ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २८ - ०२ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून निविदा. Last Date Of Submission: ०४- ०३ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २७ - ०२ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून निविदा, दिनांक २६-०२-२०२० ते ०४-०३-२०२० Last Date Of Submission: ०४- ०३ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०७ - ०२ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा दि. ०७-०२-२०२० Last Date Of Submission: १३- ०२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०७ - ०२ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा Last Date Of Submission: १४- ०२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २७ - ०१ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून निविदा दिनांक २७-०१-२०२० Last Date Of Submission: ०४- ०२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २७ - ०१ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून निविदा दिनांक २७-०१-२०२० Last Date Of Submission: ०३- ०२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १७ - ०१ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा दिनांक १७-०१-२०२० Last Date Of Submission: २४- ०१ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १६ - ०१ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे निविदा Last Date Of Submission: २३- ०१ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १६ - ०१ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा. Last Date Of Submission: २३- ०१ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०९ - ०१ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा Last Date Of Submission: १६- ०१ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०९ - ०१ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा Last Date Of Submission: १६- ०१ -२०२० PDF view
Date Of Upload: १७ - ०१ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा दिनांक १७-०१-२०२० Last Date Of Submission: २३- ०१ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २७ - १२ - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त मोटर परिवहन मंडल यांचे दरपत्रक Last Date Of Submission: ०३- ०१ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ०९ - १२ - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त मोटर परिवहन मंडल यांचे दरपत्रक Last Date Of Submission: ०१- ०१ -२०२० PDF view
Date Of Upload: २० - १२ - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त ( मो प ) दुरूस्ती इंधन इंजेक्शन पंपची इ-निविदा Last Date Of Submission: २८- १२ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १० - ०२ - २०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा दि. ०७-०२-२०२० Last Date Of Submission: १३- ०२ -२०२० PDF view
Date Of Upload: ११ - १२ - २०१९ निविदा सूचना भाग-१ Last Date Of Submission: २३- १२ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ११ - १२ - २०१९ ऑटोमोटिव्ह बॅटरी निविदाच्या अटी आणि शर्ती भाग-२ Last Date Of Submission: २३- १२ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: २७ - ११ - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे निविदा Last Date Of Submission: ०५- १२ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: २७ - ११ - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे निविदा Last Date Of Submission: ०५- १२ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: २२ - ११ - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे निविदा Last Date Of Submission: २७- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: २२ - ११ - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे निविदा Last Date Of Submission: २७- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: २१ - ११ - २०१७ सहा.पो.आयुक्त (मोटर परिवहन ) यानी काढलेले सीट कवर दरपत्रक Last Date Of Submission: २८- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १५ - ११ - २०१९ सहा.पो.आयुक्त (मोटर परिवहन ) यानी काढलेले रोबिन एयर ऑइल दरपत्रक Last Date Of Submission: २१- ११ -२०१८ PDF view
Date Of Upload: १३ - ११ - २०१९ वार्षिक देखभाल पुरवण्यासाठी मुंबई पोलीस निविदाकारांना ई-दरपत्रक Last Date Of Submission: २५- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०९ - ११ - २०१८ अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे बोटीचे भागचे दरपत्रक Last Date Of Submission: १८- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३० - १० - २०१९ मोटर परिवहन विभाग मुंबई निविदा नंबर २ दि ३०-१०-२०१९ Last Date Of Submission: १९- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३० - १० - २०१९ मोटर परिवहन विभाग निविदा दि ३०-१०-२०१९ (बुलेट प्रूफ टायर्स रनफ्लॅट सिस्टम रिम्स) Last Date Of Submission: १९- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३० - १० - २०१९ पोलीस उपायुक्त ,मुंबई मोटर परिवहन विभाग निविदा दि ३०-१०-२०१९ Last Date Of Submission: १९- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३० - १० - २०१९ पोलीस उपायुक्त ,मुंबई मोटर परिवहन विभाग कोटेशन दि ३०-१०-२०१९ Last Date Of Submission: ०६- ११ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०३ - १० - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त मोटर परिवहन यांचे इलेक्ट्रिकल व् हार्डवेयर यांचे पुरवठा दरपत्रक Last Date Of Submission: १०- १० -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०३ - १० - २०१६ अपर पोलीस आयुक्त मोटर परिवहन यांचे एनपीएन सुट्टे भाग दरपत्रक Last Date Of Submission: १०- १० -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३० - ०९ - २०१९ मा. पोलीस उप आयुक्त ( मोटर परिवहन), मुंबई. दि. 30.09.2019 चे निविदा. Last Date Of Submission: ०८- १० -२०१९ PDF view
Date Of Upload: २३ - ०९ - २०१९ मा.पोलीस उप आयुक्त ( मोटर परिवहन) यांच्या आदेशाने मोटर वाहन दुरुस्ती करणारे सामनाचे निविदा. Last Date Of Submission: ३०- ०९ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: २३ - ०९ - २०१९ मोटर परिवहन विभागात नविन प्रिंटर खरीदी करण्यासाठी दरपत्रक प्रसिद्ध होनेबाबत Last Date Of Submission: २७- ०९ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०५ - ०९ - २०१८ सह पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग Last Date Of Submission: १३- ०९ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १९ - ०८ - २०१९ अप्पर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग Last Date Of Submission: २७- ०८ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १६ - ०७ - २०१९ हायड्रॉलिक होस्ट माउंटिंग उभारणीसाठी एमटीकडून निविदा Last Date Of Submission: २३- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३० - ०७ - २०१९ अप्पर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग Last Date Of Submission: PDF view
Date Of Upload: ३१ - ०८ - २०१९ अतिरिक्त पोलीस आयुक्त,मुंबई,यांचेकडून मोटार परिवहन निविदा Last Date Of Submission: ०९- ०९ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १३ - ०८ - २०१९ पोलीस उपायुक्त ,मुंबई ,यांचेकडून (दुरुस्ती एसी युनिट)संदर्भात निविदा Last Date Of Submission: PDF view
Date Of Upload: १७ - ०७ - २०१९ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून गिअर बॉक्स दुरुस्ती संदर्भात निविदा Last Date Of Submission: २३- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १२ - ०७ - २०१९ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा Last Date Of Submission: २२- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०८ - २०१९ पोलीस उपायुक्त, मोटार परिवहन विभाग, मुंबई, यांचेकडून ऑक्सिजन वायू चा पुरवठा संदर्भात निविदा Last Date Of Submission: PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०८ - २०१९ पोलीस उपायुक्त, मोटार परिवहन विभाग, मुंबई यांचेकडून उद्धरण (रेफ्रिजरंट) गॅसचा पुरवठा संदर्भात निविदा Last Date Of Submission: PDF view
Date Of Upload: १९ - ०७ - २०१९ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून हार्डवेअर सामुग्रीबाबत निविदा Last Date Of Submission: २५- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: २५ - ०७ - २०१९ मोटार परिवहन विभाग यांचेकडून निविदा Last Date Of Submission: ०१- ०८ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १६ - ०७ - २०१९ मोटार परिवहन विभाग यांचेकडून निविदा Last Date Of Submission: २३- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०८ - ०७ - २०१९ मोटार परिवहन विभाग यांचेकडून निविदा Last Date Of Submission: १५- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १७ - ०७ - २०१९ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून गिअर बॉक्स दुरुस्ती संदर्भात निविदा Last Date Of Submission: २३- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १२ - ०७ - २०१८ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा Last Date Of Submission: २२- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: १९ - ०७ - २०१९ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून हार्डवेअर सामुग्रीबाबत निविदा Last Date Of Submission: २५- ०७ -२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३१ - ०८ - २०१९ मोटर परिवहन विभागाची निविदा (वार्षिक देखभाल - सी सी टी व्ही कॅमेरा बाबत) Last Date Of Submission: ०७- ०९ -२०१९ PDF view