Miscellaneous


Date Title Info
२१ - जुलै - २०२३ जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागु होण्याबाबत PDF view
२१ - जून - २०२३ निवृत्तीविषयक लाभ व अंतिम भविष्य निर्वाह निधी यांमधील विहित नमुन्यातील कागदपत्रे दि :-२१-०६-२०२३ PDF view
११ - ऑगस्ट - २०२२ रविवार मार्गिका पुस्तिका ०१ PDF view
१३ - जुलै - २०२२ विधी सल्लागार पद लेखी परीक्षा व मुलाखत २०२२ PDF view
१३ - जुलै - २०२२ विधी अधिकारी गट-अ पद लेखी परीक्षा व मुलाखत २०२२ PDF view
०८ - एप्रिल - २०२१ अत्यावश्यक सेवेच्या प्रवासाकरीता पास मिळणेकरीता आवेदन पत्र PDF view
३० - डिसेंबर - २०१९ जाहिरात तज्ञ सल्लागार PDF view
३० - डिसेंबर - २०१९ जाहिरात विधी अधिकारी २०२० PDF view
२७ - ऑक्टोबर - २०१९ खाजगी सुरक्षा रक्षक अस्थापनांना प्रदान केलेले परवाने यादी. PDF view
२४ - सप्टेंबर - २०१९ २८ सप्टेंबर हा दिवस "आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन" म्हणून साजरा करणेबाबत. PDF view
०३ - सप्टेंबर - २०१९ Traffic Advisory and Ganpati Immersion Route Maps, 2019 PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ पशु कल्याण अधिकारी यादी PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - सदस्यता फॉर्म (नोकरीत नसल्याबाबत प्रमाणपत्र) PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - सदस्यता फॉर्म (कुटुंब मर्यादा प्रमाणपत्र) PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - सदस्यता फॉर्म (परिशिष्ट एक) PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - सदस्यता फॉर्म (परतावा अर्ज) PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - रुग्णालयाचा अर्ज ( प्रतिपादन तपाससूची जमा करण्याबाबत) PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - रुग्णालयाचा अर्ज ( फॉर्म " ड ") PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - रुग्णालयाचा अर्ज (फॉर्म " क ") PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - रुग्णालयाचा अर्ज (फॉर्म " ब ") PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - रुग्णालयाचा अर्ज (फॉर्म " अ ") PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - रुग्णालयाचा अर्ज (वास्तव्य प्रमाणपत्र) PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - रूग्णालय फॉर्म (अति-आवश्यक प्रमाणपत्र) PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - निवृत्तिवेतनधारक (पेन्शनर) PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना - नवीन सदस्य पडताळणी पत्र PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना- आजारांची यादी PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेंतर्गत हॉस्पिटलची यादी (मुंबई) PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेंतर्गत हॉस्पिटलची यादी (महाराष्ट्र) PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना ओळखपत्राबाबत PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ मुंबई पोलीस जिमखाना सभासदत्व फॉर्म PDF view