Police Recruitment - 2021


Date Title Recruitment for Post Info
२७ - सप्टेंबर - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०२१ कागदपत्र पडताळणी दि :- ०३/१०/२०२३ रोजी सकाळी ९.०० वाजता नायगाव पोलीस मुख्यालय, संकुल हॉल, नायगाव, मुंबई मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
२७ - सप्टेंबर - २०२३ विषय खालील प्रमाणे आहे मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ करिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यासाठी दिनांक २९/०९/२०२३ ऐवजी ०३/१०/२०२३ रोजी बोलविण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
२६ - सप्टेंबर - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ करिता पोलीस शिपाई पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश प्रदान करणे बाबत मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
२५ - सप्टेंबर - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ अंतिम निवड यादी. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
१८ - सप्टेंबर - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ ची निवड यादी प्रसिद्ध करणे बाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ PDF view
१४ - सप्टेंबर - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2021 पोलीस शिपाई पदावर अस्थाई व निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुकीबाबत.दि:- १४-०९-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१४ - सप्टेंबर - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2021 सुधारित अंतरिम निवड यादीतील कागदपत्र पडताळणी झालेल्या वैद्यकीय चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.दि:- १४-०९-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ PDF view
१४ - सप्टेंबर - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती 2021 च्या कागदपत्र पडताळणीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या वैद्यकीय तपासणीचे वेळापत्रक.दि:- १४-०९-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ PDF view
१३ - सप्टेंबर - २०२३ पोलीस शिपाई चालक पदाच्या कागदपत्र पडताळणी करिता अनुपस्थित असलेल्या उमेदवारांना एक शेवटची संधी म्हणून दिनांक १६.०९.२०२३ रोजी कागदपत्र पडताळणी करिता बोलाविण्याबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
०६ - सप्टेंबर - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ - कागदपत्र पडताळणी अधीन राहून पात्र ठरलेल्या २८ उमेदवारांची अंतिम निवड यादी. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
०६ - सप्टेंबर - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ - मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) पदाची निवड यादी मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
०६ - सप्टेंबर - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ - निवड यादीत समावेश झालेल्या उमेदवारांच्या वैद्यकीय तपासणीबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
०५ - सप्टेंबर - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ - अंतिम निवड यादीत समाविष्ठ झालेल्या उमेदवारांची वैद्यकिय चाचणी घेण्याबाबतचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
०१ - सप्टेंबर - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ कागदपत्र पडताळणीकरिता हजर राहणेबाबत मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०१ - सप्टेंबर - २०२३ विषय :- मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ च्या कागदपत्र पडताळणी करिता अनुपस्थित राहिलेल्या उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी करिता हजर राहणेकरिता संधी दिले बाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
३१ - ऑगस्ट - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - 2021 च्या कागदपत्र पडताळणीमध्ये अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांबाबत.दि-३१-०८-२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
३० - ऑगस्ट - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ च्या कागदपत्र पडताळणी करिता अनुपस्थित असलेल्या उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी करिता संधी दिले बाबत मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ PDF view
२९ - ऑगस्ट - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई/पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०२१ अंतरिम निवड/प्रतिक्षायादीतील उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई आणि शिपाई चालक PDF view
२६ - ऑगस्ट - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ चे कागदपत्र पडताळणीचे सुधारित वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२६ - ऑगस्ट - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ च्या कागदपत्र पडताळणी करिता अनुपस्थित असलेल्या उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी करिता संधी दिले बाबत. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
२६ - ऑगस्ट - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ चे कागदपत्र पडताळणीचे सुधारित वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२३ - ऑगस्ट - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०२१ - पोलीस शिपाई पदाची कागदपत्र पडताळणीबाबतचे वेळापत्रक, दि. २३/०८/२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२२ - ऑगस्ट - २०२३ पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 च्या प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित अंतिम निवड यादीतील उमेदवारांच्या समांतर आरक्षणामध्ये (Selection Category) बदलबाबतचे शुद्धिपत्रक मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
१७ - ऑगस्ट - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०२१ - पोलीस शिपाई पदाची कागदपत्र पडताळणी करणेबाबत, दि:- १७/०८/२०२३. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१२ - ऑगस्ट - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक ) २०२१ कागदपत्र पडताळणीबाबत दि. १२-०८-२०२३. मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२१ PDF view
११ - ऑगस्ट - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक)भरती -२०२१ सुधारित अंतरिम प्रतीक्षा यादी दि:-११/०८/२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२१ PDF view
११ - ऑगस्ट - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक)भरती -२०२१ सुधारित अंतरिम निवड यादी दि:- ११/०८/२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२१ PDF view
११ - ऑगस्ट - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०२१ सुधारित अंतरिम प्रतीक्षा यादी दि:-११/०८/२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०२१ PDF view
११ - ऑगस्ट - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०२१ सुधारित अंतरिम निवड यादी दि:- ११/०८/२०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -२०२१ PDF view
१९ - जुलै - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ दि. २०/०७/२०२३ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
१८ - मे - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०२१ अंतरिम निवडसुची व अंतरिम प्रतिक्षायादी आक्षेपांबाबत मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१८ - मे - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई ( चालक ) भरती - २०२१ अंतरिम निवडसुची मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१७ - मे - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती- २०२१ अंतरिम प्रतीक्षासुची यादी मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१७ - मे - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती- २०२१ अंतरिम निवडसुची यादी मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१७ - मे - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई(चालक) भरती २०२१ लेखी परीक्षेचा गुणतक्त्यातील आक्षेपांबाबत मुंबई पोलीस शिपाई(चालक) भरती - २०२१ PDF view
१७ - मे - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेचा गुणतक्त्यातील आक्षेपांबाबत मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१५ - मे - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ - लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ PDF view
१५ - मे - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ लेखी परीक्षा अंतिम उत्तर तालिका मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ PDF view
१४ - मे - २०२३ Mumbai Police Constable Recruitment-2021 Marklist of Written Exam मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१४ - मे - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ लेखी परीक्षा अंतरिम उत्तर तालिका मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ PDF view
११ - मे - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०२१ लेखी परीक्षा अंतिम उत्तर तालिका मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०७ - मे - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ - लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ PDF view
०७ - मे - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०२१ लेखी परीक्षा अंतरिम उत्तर तालिका मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०७ - मे - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती-२०२१ PDF view
०४ - मे - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ लेखी परीक्षेच्या प्रवेशपत्रांबाबत शुध्दीपत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०३ - मे - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ लेखी परीक्षेच्या प्रवेशपत्राबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०२ - मे - २०२३ दि. २५/०४/२०२३ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील उमेदवारांच्या आक्षेपाची पूर्तता करून पोलीस शिपाई पदाच्या लेखी परीक्षेस पात्र /अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२७ - एप्रिल - २०२३ लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या यादीमध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांच्या नावांबाबतचे शुद्धिपत्रक मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२५ - एप्रिल - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१९ - एप्रिल - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक)-२०२१ वाहन चालविणे कौशल्य चाचणीबाबत वाहन परवनाबाबत उमेदवारांना सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
१३ - एप्रिल - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ दि : १५/०४/२०२३ व १६/०४/२०२३ रोजी मरोळ पोलीस मुख्यलाय मैदानावर मैदानी चाचणी असणाऱ्या उमेदवारांना सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
११ - एप्रिल - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ ज्या उमेदवारांना तांत्रिक अडचणीमुळे एसएमएस/ई-मेल प्राप्त झालेले नाहीत अशा उमेदवारांना दि : १५/०४/२०२३ व १६/०४/२०२३ रोजी मैदानी चाचणीसाठी संधी देण्यात येत आहे बाबत मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०६ - एप्रिल - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई ( चालक ) भरती २०१९ दि :- १०/०४/२०२३ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२९ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ दि. ०६/०४/२०२३ ते ३०/०४/२०२३ वाहन चालविणे कौशल्य चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांची यादी. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
२८ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती (चालक)-२०२१ वाहन कौशल्य चाचणीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ PDF view
२८ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. ३१/०३/२०२३ रोजी मैदानी चाचणीसाठी बोलावण्यात येणाऱ्या महिला उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२८ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या महिला उमेदवारांचे वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२७ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. ३१ मार्च २०२३ मैदानी चाचणीसाठी बोलावण्यात येणाऱ्या तृतीयपंथी उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२७ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या तृतीयपंथी उमेदवारांचे वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२७ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. २८/०३/२०२३ ते १५/०४/२०२३ पर्यंत (मरोळ )मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२७ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. २८/०३/२०२३ ते १५/०४/२०२३ पर्यंत (कालीना) मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२७ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२४ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती-२०२१, वाहन कौशल्य चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्याबाबतचे वार्तापत्र, दि. २४-०३-२०२३. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
२१ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या महिला उमेदवारांचे वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२१ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, दि. २७/०३/२०२३ ते ३१/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या महिला उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२१ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई - २०२१ दि.२१/०३/२०२३ रोजीची भरती प्रक्रिया रद्द झालेबाबत. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१६ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, मरोळ, मुंबई येथे दि. २०/०३/२०२३ ते २५/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१६ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, कालिना, मुंबई येथे दि. २०/०३/२०२३ ते २५/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१६ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, नायगाव, मुंबई येथे दि. २०/०३/२०२३ ते २५/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
१६ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई-२०२१, मैदानी चाचणीसाठी बोलविण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रकाबाबतचे वार्तापत्र मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०९ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. १३/०३/२०२३ ते १८/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०९ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. १३/०३/२०२३ ते १८/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांकरिता सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०९ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. १३/०३/२०२३ ते १८/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०९ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) / मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ उमेदवारांकरीता सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) / मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०८ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०२१ करिता आवेदन अर्ज भरलेल्या उमेदवारांना मैदानी चाचणीचे प्रवेश पत्र मिळण्याबाबतचा एस. एम. एस प्राप्त न झालेल्या उमेदवारांना पुन्हा संधी देण्याकरिता मैदानी चाचणीसाठी नायगाव पोलीस मुख्यालय व मुंबई विद्यापीठ कलिना येथील उमेदवारांची यादी. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
०२ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. ०१/०३/२०२३ ते १३/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांकरिता सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०२ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ दि. ०१/०३/२०२३ ते १३/०३/२०२३ पर्यंत मैदानी चाचणी साठी बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे वेळापत्रक मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०१ - मार्च - २०२३ मुंबई पोलीस निरीक्षक (बँड मास्टर) भरती पदावर अस्थायी व निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुकीबाबत - 2023 मुंबई पोलीस निरीक्षक (बँड मास्टर) भरती - 2023 PDF view
२७ - फेब्रुवारी - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ शारिरीक मोजमाप व मैदानी चाचणीबाबत वेळापत्रक शुध्दीपत्रक क्रमांक - ०१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती_२०२०-२०२१ PDF view
०६ - फेब्रुवारी - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ शारीरिक मोजमाप मैदानी चाचणी शुद्धीपत्रक क्रमांक - १ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
२५ - जानेवारी - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई ( चालक ) भरती २०१९ दि :- ३०/०१/२०२३ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
०९ - जानेवारी - २०२३ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ " अंतरिम निवड यादी /अंतरिम प्रतिक्षा यादीबाबत मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
३० - डिसेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ दि :- ०३/०१/२०२३ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी हजर राहाणेबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
१९ - डिसेंबर - २०२२ पोलीस कॉन्स्टेबल भरती-२०२१ - शुल्क भरणा तारीख वाढ दि. २१-१२-२०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
३० - नोव्हेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२१ : अर्ज करण्यासाठी अंतिम मुदत वाढ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०२०-२०२१ PDF view
२३ - नोव्हेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ " अंतरिम प्रतिक्षा यादी शुध्दीपत्रक मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
१६ - नोव्हेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई आणि मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती-२०१९ दि.१८/११/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत मुंबई पोलीस शिपाई व मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
१४ - नोव्हेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई ( चालक) भरती २०१९ ची निवड सूची व्यपगत झाले बाबत ... मुंबई पोलीस शिपाई भरती-2019 PDF view
०९ - नोव्हेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ दि :- १०/११/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी हजर राहाणेबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
०८ - नोव्हेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१ PDF view
०८ - नोव्हेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०२१ PDF view
२१ - ऑक्टोबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ दि :-०१/११/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहाणेबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२१ - ऑक्टोबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ दि :-०१/११/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहाणेबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
१४ - ऑक्टोबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-2019 पुनर्वेद्यकीय चाचणी दि. 17 ऑक्टोबर 2022 मुंबई पोलीस शिपाई भरती-2019 PDF view
१३ - ऑक्टोबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९, दि. १७/१०/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२९ - सप्टेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९, पोलीस शिपाई पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना दि. ०४/१०/२०२२ रोजी कागदपत्र पडताळणीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२८ - सप्टेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९, पोलीस शिपाई पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना दि. ३०/०९/२०२२ रोजी पुनर्वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२८ - सप्टेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९, दि. ३०/०९/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२२ - सप्टेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ - पोलीस शिपाई पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना, दि. २२/०६/२०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२२ - सप्टेंबर - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ - पोलीस शिपाई पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना, दि. २२/०६/२०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view