Police Recruitment - 2019


Date Title Recruitment for Post Info
१२ - ऑगस्ट - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९, दि. १८/०८/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
१२ - ऑगस्ट - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९, दिनांक १८/०८/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
०१ - ऑगस्ट - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९, दिनांक ०४/०८/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
०१ - ऑगस्ट - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९, दि. ०४/०८/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२६ - जुलै - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९, दिनांक २९/०७/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२६ - जुलै - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९, दि. २९/०७/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०५ - जुलै - २०२२ मुंबई पोलीस कॉन्स्टेबल नियुक्ती संदर्भात उमेदवारांना सूचना - २०१९ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२४ - जून - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९, दि. २८/०६/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२४ - जून - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९, दि. २८/०६/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
१४ - जून - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९, दिनांक १६/०६/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०३ - जून - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ दि. ०७/०६/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
०३ - जून - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ दि. ०७/०६/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२७ - मे - २०२२ विधी अधिकारी गट अ भरती २०२२. विधी अधिकारी गट अ भरती २०२२. PDF view
२७ - मे - २०२२ विधी सल्लागार पद भरती २०२२. विधी सल्लागार पद भरती २०२२. PDF view
१८ - मे - २०२२ मुंबई पोलीस भरती --२०१९ / पोलीस शिपाई ( चालक ) भरती --२०१९ दि:- २३/०५/२०२२ , दि :- २५/०५/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी हजार राहाणेबाबत सूचना मुंबई पोलीस भरती --२०१९ / पोलीस शिपाई ( चालक ) भरती --२०१९ PDF view
०९ - मे - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ दि. १२/०५/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०६ - मे - २०२२ पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ एका पेक्षा जास्त घटकात आवेदन सादर केलेबाबत... मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
२८ - एप्रिल - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ दि. ०२/०५/२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
१३ - एप्रिल - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
०१ - एप्रिल - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ दि. ०६-०४-२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२९ - मार्च - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ दि. ३१-०३-२०२२ रोजी नियुक्तीसाठी हजर राहणेबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२५ - मार्च - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९, दिनांक ३०/०३/२०२२ रोजी वैद्यकीय चाचणीसाठी उपस्थित राहणेबाबत सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२५ - मार्च - २०२२ पोलीस आयुक्त , मुंबई यांच्या आस्थापनेवर स्वीय सहायक पद करारपद्दतीने भरण्या संदर्भात निवड मंडळाचा निकाल दि :-२५/०३/२०२२ स्वीय सहायक PDF view
१७ - मार्च - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९, दिनांक २३/०३/२०२२ रोजी आयोजित वैद्यकीय चाचणीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
१७ - मार्च - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९, दिनांक २१/०३/२०२२ रोजी पोलीस शिपाई पदी नियुक्तीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०४ - मार्च - २०२२ पोलीस आयुक्त,मुंबई यांच्या आस्थापनेवर स्वीय सहायक या पदाकरीता करारपद्धतीने नेमणूक करण्याबाबत. दि ०४-०३-२०२२ स्वीय सहायक PDF view
१६ - फेब्रुवारी - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ दि. ३०/१०/२०२१ रोजी प्रसिद्ध अंतरिम प्रतीक्षा यादी शुद्धिपत्रक-०१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२८ - जानेवारी - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-2019 अंतरिम निवड यादीत समावेश झालेल्या उमेदवारांची वैद्यकीय चाचणी मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०५ - जानेवारी - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -2019 , अंतरिम प्रतीक्षा यादी (एकूण पदे -406) मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०५ - जानेवारी - २०२२ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -2019 , अंतरिम निवडसूची (एकूण पदे -1076) मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
३१ - डिसेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ नियुक्ती आदेश स्विकारण्याबाबत उमेदवारांना सूचना. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
१८ - डिसेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -2019 अंतरिम गुणतक्ता दिनांक 18/12/2021 मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
१६ - डिसेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ अनाथ समांतर आरक्षण निकालाबाबतचे शुद्दीपत्रक मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०४ - डिसेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-2019 गुणतक्ता शुद्धीपत्रक दि. ०४-१२-२०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०१ - डिसेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ कागदपत्र पडताळणी आणि शारीरिक मोजमाप कामकाज दिनांकामध्ये बदल मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
२७ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ कागदपत्र पडताळणी आणि शारीरिक मोजमापासाठी पात्र उमेदवारांची यादी शुद्धिपत्रक दिं. २७/११/२०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ PDF view
२६ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ कटऑफ मार्क्स मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ PDF view
२६ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ कागदपत्र पडताळणी आणि शारीरिक मोजमापासाठी पात्र उमेदवारांची यादी, दि. २६/११/२०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
२४ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ जाहीर सूचना दि. २४-११-२०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
२४ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ आक्षेपांचे निराकरण दि. २४-११-२०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
२० - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१९ अंतरिम गुणतक्ता (मार्क लिस्ट), दि. २०/११/२०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
१६ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती - 2019 लेखी परीक्षा आक्षेपांचे निराकरण मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
१६ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-2019 लेखी परीक्षा अंतिम उत्तर तालिका मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
१४ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती -2019 लेखी परीक्षा अंतरिम उत्तर तालिका मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१९ PDF view
०३ - नोव्हेंबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ अंतरिम निवड यादीत समावेश झालेल्या उमेदवारांच्या वैद्यकीय चाचणीबाबत दि. ०३/११/२०२१. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
३० - ऑक्टोबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ , अंतरिम प्रतीक्षायादी (एकूण पदे १०७ उमेदवार) मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
३० - ऑक्टोबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ , अंतरिम निवडसूची (एकूण पदे १५६) मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
२९ - ऑक्टोबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०१९ अंतरिम गुणतक्ता शुद्धिपत्रक -२ दिनांक २९/१०/२०२१. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
२९ - ऑक्टोबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०१९ अंतरिम गुणतक्ता शुद्धिपत्रक दिनांक २९/१०/२०२१. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२८ - ऑक्टोबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०१९ अंतरिम गुणतक्ता दिनांक २८/१०/२०२१. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
२२ - ऑक्टोबर - २०२१ विधी अधिकारी पदाचा निकाल, २०२१ विधी अधिकारी पदाचा निकाल, २०२१ PDF view
१९ - ऑक्टोबर - २०२१ सामाजिक व समांतर आरक्षणनिहाय १:१० प्रमाणात पात्र उमेदवारांची सुधारित यादी. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
१९ - ऑक्टोबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती -२०१९ लेखी परीक्षा पात्र उमेदवारांच्या गुणांची कट ऑफ यादी. मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
१५ - ऑक्टोबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ लेखी परीक्षा गुणवत्ता आक्षेप निराकरण मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
१५ - ऑक्टोबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ कागदपत्र पडताळणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
१२ - ऑक्टोबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ लेखी परीक्षा गुणतक्ता यादी मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
११ - ऑक्टोबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ लेखी परीक्षा अंतिम उत्तर तालिका मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
११ - ऑक्टोबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ लेखी परीक्षा आक्षेपांचे निराकरण मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
१० - ऑक्टोबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ लेखी परीक्षा अंतरिम उत्तर तालिका मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती - २०१९ PDF view
०४ - ऑक्टोबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ लेखी परीक्षा आयोजनाबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ PDF view
०६ - ऑगस्ट - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ शुध्दीपत्रक (सुधारणा) मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०४ - ऑगस्ट - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ शुध्दीपत्रक मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१९ PDF view
०४ - ऑगस्ट - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती २०१९ शुध्दीपत्रक मुंबई पोलीस शिपाई चालक भरती २०१९ PDF view
०२ - जून - २०२१ दि. ०७/०६/२०२१ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना (मुंबई पोलीस शिपाई भरती २०१७/२०१८) मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०१७/२०१८ PDF view
०९ - मार्च - २०२१ अनुकंपा वर्ग - ०३ पदाची प्रतीक्षायादी (कक्ष ४) कक्ष- ०४ PDF view
०९ - मार्च - २०२१ अनुकंपा वर्ग - ०४ पदाची प्रतीक्षायादी (कक्ष ४) कक्ष- ०४ PDF view
१९ - जानेवारी - २०२१ पोलीस आयुक्त, मुंबई यांचे कडून जाहीर सूचना दि.१९/०१/२०२१ ते दि.२०/०१/२०२१ कक्ष- १०, मुंबई PDF view
१३ - मार्च - २०२० करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबत विशेष शाखा, बृहमुंबई PDF view
२६ - फेब्रुवारी - २०२० विधी सल्लागार पदाचा निकाल विधी सल्लागार पदाचा निकाल PDF view
२६ - फेब्रुवारी - २०२० विधी अधिकारी पदाचा निकाल विधी अधिकारी पदाचा निकाल PDF view
०७ - फेब्रुवारी - २०२० विधी सल्लागार भरती २०२० विधी सल्लागार भरती २०२० PDF view
२७ - जानेवारी - २०२० अंतिम निकाल व गुणवत्ता यादी महिला व बालकांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध – २०१९ महिला आणि बालकांविरुध्द सायबर गुन्हेगारी प्रतिबंध (सीसीपीडब्ल्यूसी) सल्लागार भरती वर्ष 2019. PDF view
३० - डिसेंबर - २०१९ तज्ञ सल्लागार- जाहिरात तज्ञ सल्लागार PDF view
३० - डिसेंबर - २०१९ जाहिरात विधी अधिकारी २०२० विधी अधिकारी २०२० PDF view
१८ - डिसेंबर - २०१९ पोलीस शिपाई वाहन चालक उमेदवारांसाठी सूचना. मुंबई पोलीस (चालक) भरती - उमेदवारांसाठी सूचना. PDF view
१८ - डिसेंबर - २०१९ पोलीस शिपाई वाहन चालक उमेदवारांसाठी सूचना. मुंबई पोलीस भरती - उमेदवारांसाठी सूचना. PDF view
१७ - डिसेंबर - २०१९ महिला व बालक यांच्या विरुद्धच्या सायबर अपराधांना प्रतिबंध. सल्लागार भरती वर्ष 2019 PDF view
१२ - डिसेंबर - २०१९ उमेदवारांसाठी सूचना उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस भरती - २०१८ PDF view
१० - डिसेंबर - २०१७ अंतिम उत्तर पत्रिका महिला आणि बालकांविरुध्द सायबर गुन्हेगारी प्रतिबंध (सीसीपीडब्ल्यूसी) सल्लागार भरती वर्ष 2019. PDF view
१० - डिसेंबर - २०१९ उमेदवारीकरिता सुचना महिला आणि बालकांविरुध्द सायबर गुन्हेगारी प्रतिबंध (सीसीपीडब्ल्यूसी) सल्लागार भरती वर्ष 2019. PDF view
३० - नोव्हेंबर - २०१९ मुंबई पोलिस शिपाई चालक भरती 2019 ची जाहिरात मुंबई पोलिस शिपाई चालक भरती 2019 ची जाहिरात PDF view
१९ - सप्टेंबर - २०१९ शुद्धी पत्रक मुंबई पोलीस शिपाई भरती- २०१९ PDF view
१८ - सप्टेंबर - २०१९ सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ति बाबत जाहिरात. दिनांक १८-०९-२०१९ सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ति बाबत जाहिरात. दिनांक १८-०९-२०१९ PDF view
०४ - सप्टेंबर - २०१९ मुंबई पोलीस शिपाई भरती- २०१९ मुंबई पोलीस शिपाई भरती- २०१९ PDF view
२३ - जुलै - २०१८ सोबतच्या यादीतील प्रतिक्षायादीवरील उमेदवारांना वैद्यकीय चाचणीबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
०१ - जुलै - २०१९ दि. ९/०७/२०१९ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
०८ - एप्रिल - २०१९ दि. १२/ ०४/ २०१९ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
२९ - जानेवारी - २०१९ दि. २/०२/२०१९ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी यादी मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
०८ - फेब्रुवारी - २०१९ प्रसिद्धी पत्रक (प्रेस नोट) मुंबई पोलीस शिपाई भर्ती २०१९ मुंबई पोलीस शिपाई भर्ती २०१९ PDF view
०८ - जानेवारी - २०१९ कायदा अधिकारी गट अ सल्लागार विधी अधिकारी गट अ २०१९ PDF view
२७ - डिसेंबर - २०१८ (शुध्दीपत्रक ) तात्पुरत्या अंतीम परिक्षा यादी २०१८ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
१८ - जानेवारी - २०१९ प्रसिद्धीपत्रक १८/०१/२०१९ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
२९ - जानेवारी - २०१९ दि०२/०२/२०१९ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
१० - डिसेंबर - २०१८ दि. १५/१२/२०१८ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
२३ - जुलै - २०१८ कागदपत्र पडताळणीसाठी अनुपस्थितीत राहून मूळ कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे अपात्र झालेल्या उमेदवारांची यादी मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
२३ - जुलै - २०१८ पोलीस शिपाई पदासाठी तात्पुरत्या अंतिम निवड यादीत निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी विशेष सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
०१ - सप्टेंबर - २०१८ दि. ०५/०९/२०१८ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
०१ - सप्टेंबर - २०१८ हमीपत्र_मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
०४ - सप्टेंबर - २०१८ दि. ०६/०९/२०१८ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
०६ - सप्टेंबर - २०१८ दि. ०७/०९/२०१८ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view