Recruitment


Date Title Recruitment for Post Info
१३ - मार्च - २०२० करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबत विशेष शाखा, बृहमुंबई PDF view
२६ - फेब्रुवारी - २०२० विधी सल्लागार पदाचा निकाल विधी सल्लागार पदाचा निकाल PDF view
२६ - फेब्रुवारी - २०२० विधी अधिकारी पदाचा निकाल विधी अधिकारी पदाचा निकाल PDF view
०७ - फेब्रुवारी - २०२० विधी सल्लागार भरती २०२० विधी सल्लागार भरती २०२० PDF view
२७ - जानेवारी - २०२० अंतिम निकाल व गुणवत्ता यादी महिला व बालकांविरुद्धच्या सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध – २०१९ महिला आणि बालकांविरुध्द सायबर गुन्हेगारी प्रतिबंध (सीसीपीडब्ल्यूसी) सल्लागार भरती वर्ष 2019. PDF view
३० - डिसेंबर - २०१९ तज्ञ सल्लागार- जाहिरात तज्ञ सल्लागार PDF view
३० - डिसेंबर - २०१९ जाहिरात विधी अधिकारी २०२० विधी अधिकारी २०२० PDF view
१८ - डिसेंबर - २०१९ पोलीस शिपाई वाहन चालक उमेदवारांसाठी सूचना. मुंबई पोलीस भरती - उमेदवारांसाठी सूचना. PDF view
१८ - डिसेंबर - २०१९ पोलीस शिपाई वाहन चालक उमेदवारांसाठी सूचना. मुंबई पोलीस भरती - उमेदवारांसाठी सूचना. PDF view
१७ - डिसेंबर - २०१९ महिला व बालक यांच्या विरुद्धच्या सायबर अपराधांना प्रतिबंध. सल्लागार भरती वर्ष 2019 PDF view
१२ - डिसेंबर - २०१९ उमेदवारांसाठी सूचना उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस भरती - २०१८ PDF view
१० - डिसेंबर - २०१७ अंतिम उत्तर पत्रिका महिला आणि बालकांविरुध्द सायबर गुन्हेगारी प्रतिबंध (सीसीपीडब्ल्यूसी) सल्लागार भरती वर्ष 2019. PDF view
१० - डिसेंबर - २०१९ उमेदवारीकरिता सुचना महिला आणि बालकांविरुध्द सायबर गुन्हेगारी प्रतिबंध (सीसीपीडब्ल्यूसी) सल्लागार भरती वर्ष 2019. PDF view
३० - नोव्हेंबर - २०१९ मुंबई पोलिस शिपाई चालक भरती 2019 ची जाहिरात मुंबई पोलिस शिपाई चालक भरती 2019 ची जाहिरात PDF view
१९ - सप्टेंबर - २०१९ शुद्धी पत्रक मुंबई पोलीस शिपाई भरती- २०१९ PDF view
१८ - सप्टेंबर - २०१९ सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ति बाबत जाहिरात. दिनांक १८-०९-२०१९ सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ति बाबत जाहिरात. दिनांक १८-०९-२०१९ PDF view
०४ - सप्टेंबर - २०१९ मुंबई पोलीस शिपाई भरती- २०१९ मुंबई पोलीस शिपाई भरती- २०१९ PDF view
२३ - जुलै - २०१८ सोबतच्या यादीतील प्रतिक्षायादीवरील उमेदवारांना वैद्यकीय चाचणीबाबत सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
०१ - जुलै - २०१९ दि. ९/०७/२०१९ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
०८ - एप्रिल - २०१९ दि. १२/ ०४/ २०१९ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
२९ - जानेवारी - २०१९ दि. २/०२/२०१९ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी यादी मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
०८ - फेब्रुवारी - २०१९ प्रसिद्धी पत्रक (प्रेस नोट) मुंबई पोलीस शिपाई भर्ती २०१९ मुंबई पोलीस शिपाई भर्ती २०१९ PDF view
०८ - जानेवारी - २०१९ कायदा अधिकारी गट अ सल्लागार विधी अधिकारी गट अ २०१९ PDF view
२७ - डिसेंबर - २०१८ (शुध्दीपत्रक ) तात्पुरत्या अंतीम परिक्षा यादी २०१८ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
१८ - जानेवारी - २०१९ प्रसिद्धीपत्रक १८/०१/२०१९ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
२९ - जानेवारी - २०१९ दि०२/०२/२०१९ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
१० - डिसेंबर - २०१८ दि. १५/१२/२०१८ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
२३ - जुलै - २०१८ कागदपत्र पडताळणीसाठी अनुपस्थितीत राहून मूळ कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे अपात्र झालेल्या उमेदवारांची यादी मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
२३ - जुलै - २०१८ पोलीस शिपाई पदासाठी तात्पुरत्या अंतिम निवड यादीत निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी विशेष सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
०१ - सप्टेंबर - २०१८ दि. ०५/०९/२०१८ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
०१ - सप्टेंबर - २०१८ हमीपत्र_मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
०४ - सप्टेंबर - २०१८ दि. ०६/०९/२०१८ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
०६ - सप्टेंबर - २०१८ दि. ०७/०९/२०१८ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view
१० - सप्टेंबर - २०१८ दि. १०/०९/२०१८ रोजी नियुक्ती आदेश स्वीकारण्यासाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी सूचना मुंबई पोलीस शिपाई भरती-२०१८ PDF view