Good Work


२५ - मार्च - २०२३ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण माहे जानेवारी - २०२३ गुन्हे शाखा PDF view
०६ - मार्च - २०२३ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण माहे डिसेंबर - २०२२ गुन्हे शाखा PDF view
२६ - जानेवारी - २०२३ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण माहे नोव्हेंबर - २०२२ गुन्हे शाखा PDF view
२९ - नोव्हेंबर - २०२२ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण माहे ऑक्टोबर - २०२२ गुन्हे शाखा PDF view
२३ - नोव्हेंबर - २०२२ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण माहे सप्टेंबर - २०२२ गुन्हे शाखा PDF view
१३ - ऑक्टोबर - २०२२ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण महिना ऑगस्ट - २०२२ गुन्हे शाखा PDF view
१७ - सप्टेंबर - २०२२ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण महिना जुलै - २०२२ गुन्हे शाखा PDF view
०३ - ऑगस्ट - २०२२ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण महिना जून -२०२२ गुन्हे शाखा PDF view
१६ - जुलै - २०२२ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण महिना फेब्रुवारी/मार्च/एप्रिल-२०२२ गुन्हे शाखा PDF view
१४ - जुलै - २०२२ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण व दोषसिद्धी, मे-२०२२ गुन्हे शाखा PDF view
२२ - जून - २०२२ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी एप्रिल - २०२२ गुन्हे शाखा PDF view
१० - मार्च - २०२२ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण व दोषसिद्धी जानेवारी - २०२२ गुन्हे शाखा PDF view
०२ - फेब्रुवारी - २०२२ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण व दोषसिद्धी डिसेंबर - २०२१ गुन्हे शाखा PDF view
२९ - डिसेंबर - २०२१ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण व दोषसिद्धी नोव्हेंबर- २०२१ गुन्हे शाखा PDF view
२५ - नोव्हेंबर - २०२१ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण व दोषसिद्धी ऑक्टोबर- २०२१ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - नोव्हेंबर - २०२१ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण व दोषसिद्धी सप्टेंबर- २०२१ गुन्हे शाखा PDF view
२० - ऑक्टोबर - २०२१ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण व दोषसिद्धी ऑगस्ट - २०२१ गुन्हे शाखा PDF view
१३ - ऑक्टोबर - २०२१ विलेपार्ले पो. ठाणे सर्वोत्कृष्ट मालमत्ता हस्तगत कामगिरीची केस स्टडी. पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई PDF view
१३ - ऑक्टोबर - २०२१ पवई पो. ठाणे सर्वोत्कृष्ट मालमत्ता हस्तगत कामगिरीची केस स्टडी. पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई PDF view
१३ - ऑक्टोबर - २०२१ मुलुंड पो. ठाणे गुणात्मक अन्वेषणासाठी सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न कामगिरीची केस स्टडी. पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई PDF view
१३ - ऑक्टोबर - २०२१ एम.आय.डी.सी. पो. ठाणे सर्वोत्कृष्ट मालमत्ता हस्तगत कामगिरीची केस स्टडी. पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई PDF view
१३ - ऑक्टोबर - २०२१ डोंगरी पो. ठाणे गुणात्मक अन्वेषणासाठी सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न कामगिरीची केस स्टडी. पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई PDF view
०८ - सप्टेंबर - २०२१ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण व दोषसिद्धी जूलै - २०२१ गुन्हे शाखा PDF view
२९ - जुलै - २०२१ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण व दोषसिद्धी जून- २०२१ गुन्हे शाखा PDF view
१० - जुलै - २०२१ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण व दोषसिद्धी मे – २०२१ गुन्हे शाखा PDF view
११ - जून - २०२१ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण व दोषसिद्धी एप्रिल – २०२१ गुन्हे शाखा PDF view
१४ - मे - २०२१ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण व दोषसिद्धी मार्च – २०२१ गुन्हे शाखा PDF view
१६ - एप्रिल - २०२१ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण व दोषसिद्धी फेब्रुवारी – २०२१ गुन्हे शाखा PDF view
०३ - मार्च - २०२१ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण व दोषसिद्धी जानेवारी – २०२१ गुन्हे शाखा PDF view
०४ - फेब्रुवारी - २०२१ सर्वोत्कृष्ट गुन्हे प्रकटीकरण व दोषसिद्धी डिसेंबर – २०२० गुन्हे शाखा PDF view
०६ - जानेवारी - २०२१ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी व गुन्हे प्रकटीकरण नोव्हेंबर – २०२० गुन्हे शाखा PDF view
१२ - डिसेंबर - २०२० सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी व गुन्हे प्रकटीकरण ऑक्टोबर – २०२० गुन्हे शाखा PDF view
१४ - नोव्हेंबर - २०२० सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी सप्टेंबर - २०२० गुन्हे शाखा PDF view
०४ - सप्टेंबर - २०२० सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी जून आणि जुलै - २०२० गुन्हे शाखा PDF view
२३ - जुलै - २०२० सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी मे - २०२० गुन्हे शाखा PDF view
२३ - जुलै - २०२० सर्वोत्कृष्ट पुनर्प्राप्ती एप्रिल - २०२० गुन्हे शाखा PDF view
२३ - जुलै - २०२० सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी एप्रिल - २०२० गुन्हे शाखा PDF view
२९ - एप्रिल - २०२० सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी मार्च - २०२० गुन्हे शाखा PDF view
२९ - एप्रिल - २०२० सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी मार्च - २०२० गुन्हे शाखा PDF view
२९ - एप्रिल - २०२० सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी फेब्रुवारी - २०२० गुन्हे शाखा PDF view
२९ - एप्रिल - २०२० सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी फेब्रुवारी - २०२० गुन्हे शाखा PDF view
१३ - मार्च - २०२० सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी जानेवारी - २०२० गुन्हे शाखा PDF view
१३ - मार्च - २०२० सर्वोत्कृष्ट शोध जानेवारी-२०२० गुन्हे शाखा PDF view
०६ - फेब्रुवारी - २०२० सर्वोत्कृष्ट शोध डिसेंबर-२०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०६ - फेब्रुवारी - २०२० सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी डिसेंबर -२०१९ गुन्हे शाखा PDF view
२९ - जानेवारी - २०२० सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी नोव्हेंबर -२०१९ गुन्हे शाखा PDF view
२९ - जानेवारी - २०२० सर्वोत्कृष्ट शोध नोव्हेंबर-२०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०३ - जानेवारी - २०२० सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी ऑक्टोबर -२०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०३ - जानेवारी - २०२० सर्वोत्कृष्ट शोध ऑक्टोबर -२०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०६ - डिसेंबर - २०१९ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी सप्टेंबर-२०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०६ - डिसेंबर - २०१९ सर्वोत्कृष्ट शोध सप्टेंबर-२०१९ गुन्हे शाखा PDF view
१३ - ऑक्टोबर - २०१९ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी ऑगस्ट-२०१९ गुन्हे शाखा PDF view
१३ - ऑक्टोबर - २०१९ सर्वोत्कृष्ट शोध ऑगस्ट-२०१९ गुन्हे शाखा PDF view
२६ - सप्टेंबर - २०१९ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी जुलै-२०१९ गुन्हे शाखा PDF view
२६ - सप्टेंबर - २०१९ सर्वोत्कृष्ट शोध जुलै-२०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जून - २०१९ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी जून - २०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जून - २०१९ सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट जून - २०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - मे - २०१९ सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट मे - २०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - एप्रिल - २०१९ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी मार्च - २०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - एप्रिल - २०१९ सर्वोत्कृष्ट शोध मार्च - २०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - मार्च - २०१९ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी फेब्रुवारी - २०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - मार्च - २०१९ सर्वोत्कृष्ट शोध फेब्रुवारी - २०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - फेब्रुवारी - २०१९ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी जानेवारी - २०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - फेब्रुवारी - २०१९ सर्वोत्कृष्ट शोध जानेवारी - २०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - मे - २०१९ सर्वोत्कृष्ट शोध एप्रिल- २०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - मे - २०१९ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी एप्रिल- २०१९ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - एप्रिल - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध एप्रिल- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - एप्रिल - २०१८ जोगेश्वरी पोलीस स्टेशन सर्वोत्कृष्ट शोध एप्रिल- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - सप्टेंबर - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी सप्टेंबर- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - ऑगस्ट - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी ऑगस्ट - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जुलै - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी जुलै - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जून - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी जून- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - मे - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी मे - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - एप्रिल - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी एप्रिल- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - मार्च - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी मार्च- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी जानेवारी- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - सप्टेंबर - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध सप्टेंबर - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - ऑगस्ट - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध ऑगस्ट - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जुलै - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध जुलै - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जून - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध जून - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जून - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध मे - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - मार्च - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध मार्च - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध जानेवारी - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - ऑक्टोबर - २०१८ दादर पोलीस ठाणे सर्वोत्कृष्ट शोध ऑक्टोबर - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - नोव्हेंबर - २०१८ एन एम जोशी पोलीस ठाणे सर्वोत्कृष्ट शोध नोव्हेंबर - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - डिसेंबर - २०१८ आग्रीपाडा पोलीस ठाणे सर्वोत्कृष्ट शोध डिसेंबर - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - ऑक्टोबर - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी ऑक्टोबर २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - नोव्हेंबर - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी नोव्हेंबर २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - डिसेंबर - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध डिसेंबर - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - ऑक्टोबर - २०१८ एल. टी. मार्ग पोलीस ठाणे सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी ऑक्टोबर- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - नोव्हेंबर - २०१८ दहिसर पोलीस ठाणे सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी नोव्हेंबर २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - नोव्हेंबर - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध नोव्हेंबर - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - नोव्हेंबर - २०१८ गोरेगाव पोलीस ठाणे सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी नोव्हेंबर २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - ऑक्टोबर - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध ऑक्टोबर - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - ऑगस्ट - २०१८ बांद्रा पोलीस ठाणे सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी ऑगस्ट - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०९ - जानेवारी - २०१८ पायधुनी पोलीस ठाणे सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी सप्टेंबर- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०७ - जानेवारी - २०१८ बांद्रा पोलीस ठाणे सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी जुलै - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जून - २०१८ कांजूरमार्ग पोलीस ठाणे सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी जून - २०१८ गुन्हे शाखा गुन्हे शाखा PDF view
०१ - एप्रिल - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी एप्रिल २०१८ गुन्हे शाखा गुन्हे शाखा PDF view
०५ - जानेवारी - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी मे - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०३ - जानेवारी - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी मार्च - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी जानेवारी- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - ऑगस्ट - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध ऑगस्ट - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - सप्टेंबर - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध सप्टेंबर- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जुलै - २०१८ एल. टी. मार्ग पोलीस ठाणे सर्वोत्कृष्ट शोध जुलै २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जून - २०१८ एल. टी. मार्ग पोलीस ठाणे सर्वोत्कृष्ट शोध जून- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - मे - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध मे - २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - एप्रिल - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध एप्रिल- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०३ - जानेवारी - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध मार्च २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध जानेवारी- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी जानेवारी- २०१८ गुन्हे शाखा गुन्हे शाखा PDF view
चांगले काम आर.ए.के. मार्ग पोलीस ठाणे PDF view
उत्कृष्ट कामगिरी वडाळा पोलीस ठाणे PDF view
उत्कृष्ट कामगिरी वनराई पोलीस ठाणे PDF view
शिवडी पोलीस ठाणेची उत्कृष्ट कामगिरी शिवडी पोलीस ठाणे PDF view
घाटकोपर पोलीस ठाण्याचे चांगले कार्य घाटकोपर पोलीस ठाणे PDF view
चांगले कार्य PDF view
उत्कृष्ट कामगिरी मारिन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशन PDF view
पोलीस ठाण्याचे चांगले कार्य मेघावाडी पोलीस ठाणे PDF view
अंधेरी पोलीस ठाण्याचे चांगले कार्य अंधेरी पोलीस ठाणे PDF view
उघडकीस आणलेले गुन्हे कांदिवली पोलीस ठाणे PDF view
दिवसा घरफोडी गुन्ह्याची यशस्वी उकल भोईवाडा पोलीस ठाणे PDF view
आरे पोलीस ठाणेचे चांगले काम आरे पोलीस ठाणे PDF view
अंबोली पोलीस ठाणे - उत्तम कामगिरी अंबोली पोलीस ठाणे PDF view
०१ - सप्टेंबर - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी सप्टेंबर- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - सप्टेंबर - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध सप्टेंबर- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - ऑगस्ट - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी ऑगस्ट- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - ऑगस्ट - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध ऑगस्ट- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जुलै - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी जुलै- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जुलै - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध जुलै- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जून - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी जून- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जून - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध जून- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - मे - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी मे- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - मे - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध मे- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - एप्रिल - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी एप्रिल- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - एप्रिल - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध एप्रिल- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - मार्च - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी मार्च- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - मार्च - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध मार्च- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - फेब्रुवारी - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी फेब्रुवारी- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - फेब्रुवारी - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध फेब्रुवारी- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ सर्वोत्कृष्ट दोषसिद्धी जानेवारी- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view
०१ - जानेवारी - २०१८ सर्वोत्कृष्ट शोध जानेवारी- २०१८ गुन्हे शाखा PDF view