Frequently Asked Questions


Select Category to view FAQ


माझ्याकडे सध्याचे हे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत. मी नंतर त्यांना सादर करू शकेन का?

जर तुम्ही आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही तर तुमचा अर्ज पुढील कार्यवाहिकरिता घेता येणे शक्य होणार नाही. तुम्ही अपूर्ण अर्ज सादर करून तुमचा व्यवसाय सुरू करू शकत नाही.

पोलीस परवाना कोठून दिला जातो?

 • १) पोलीस परवाना पोलीस आयुक्त कार्यालयातून जारी करण्यात येतो.
 • २) ऑर्केस्ट्रा, डी. जे. संगीत, गझल, इ. मनोरंजनाच्या कार्यक्रमाकरिता जागेचा परवाना दिला जातो.

मी सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत. आणखी काही आवश्यकता आहेत का?

सर्व आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर, अर्ज प्रक्रिया केली जाईल. संबंधित पोलिस ठाण्यात ठिकाणाची योग्यता आणि कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती याबाबतची चौकशी केली जाईल.

शुल्क संरचना काय आहे?

शुल्क

 • १. सिनेमा परवाना - २०० आसन संख्येपर्यंत -रु. २,०००/-. ५०० आसन संख्येपर्यंत -रु.३,०००/-. ५०१ आसन संख्येपर्यंत -४,५००/-.
 • २. तिकीट विक्री परवाना रु. ५००.
 • ३. अंतर्गत बदल / फेरबदल परवाना रु. २५.
 • ४. दुय्यम परवाना रु. ५०.

माझ्याकडे सध्या सर्व आवश्यक कागदपत्रे नाहीत. मी नंतर सादर करू शकतो का ?

जो पर्यंत आपण संपूर्ण आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज जमा करत नाहीत तोपर्यंत पुढील कार्यवाही केली जात नाही. आपण अपूर्ण कागदपत्रासह व्यवसाय चालू करू शकत नाही.

माझ्याकडे सध्या सर्व आवश्यक कागदपत्रे नाहीत. मी नंतर सादर करू शकतो का ?

जो पर्यंत आपण संपूर्ण आवश्यक कागदपत्रे अर्जा सोबत जमा करत नाहीत तोपर्यंत पुढील कार्यवाही केली जात नाही. आपण अपूर्ण कागदपत्रासह व्यवसाय चालू करू शकत नाही.

मी सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत. आणखी काही आवश्यकता आहेत का?

सर्व आवश्यक दस्तऐवजांची पावती केल्यानंतर, अर्ज प्रक्रिया केली जाईल. संबंधित पोलीस ठाण्याकडून ठिकाणाची तसेच कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीशी संबंधित चौकशी करण्यात येईल.

या प्रक्रियेला किती कालावधी लागेल?

या प्रक्रियेला किमान दोन महिन्यांचा वेळ लागेल.

मी सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत. आणखी काही आवश्यकता आहेत का?

सर्व आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर, अर्ज प्रक्रिया केली जाईल. संबंधित पोलीस ठाण्यात चौकशी करण्यात येईल.

अर्जदार अल्पवयीन असल्यास काय प्रक्रिया आहे?

अर्जदार अल्पवयीन असल्यास अर्जासोबत आईवडील दोघांच्याही पारपत्राच्या अथवा आधारकार्डच्या छायांकित प्रती सोबत जोडाव्यात. तसेच नमुना 'ड' (परिशिष्ट ड) भरून सोबत जोडावा.

परवान्याचे नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया काय आहे?

परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी आपल्याला खालील कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा लागेल:

 • १. विद्युत निरिक्षकांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र.
 • २. आरोग्य अधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र
 • ३. मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र
 • ४. एमटीएनएल कडून प्रमाणपत्र.
 • ५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र.

प्रस्तावित मनोरंजन /जल उद्यान यांना परवाना मंजुरी देण्यासाठी किती दिवस लागतात?

या प्रक्रियेसाठी किमान २ (दोन) महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे

परवानाधारक मुंबई बाहेर असल्यामुळे परवाना नूतनीकरणासाठी उशीर झाला आहे. मी काय करू?

जवळच्या पोलिस स्थानकात शस्त्र जमा करा. त्यासाठी पावती घ्या. नूतनीकरणाचा अर्ज ‘अ’ व ‘अ’ शाखा येथे लगेचच भरून द्यावा. परवानाधारक परत आल्यावर त्याला कार्यालयात येऊन परवाना संकलित करण्यास सांगा.

मी सर्व कागदपत्र जमा केले आहेत. आणखी काही गरजेचे आहे का?

सर्व आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर, अर्ज प्रक्रिया केली जाईल. संबंधित पोलीस ठाण्याकडून ठिकाणाची तसेच कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीनुसार चौकशी केली जाईल.

परमिट कक्षासाठी करिता कोणता परवाना दिला जातो?

दिनांक २२ डिसेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन आदेशान्वये पोलीस परवाना आवश्यक नाही.

स्थानाच्या योग्यतेविषयी काय चौकशी करण्यात येईल?

संबंधित / स्थानिक पोलीस ठाण्याकडून चौकशी खालील मुद्द्यांवर करण्यात येईल:

 • १. ही जागा (जेथे पूल टेबल आहे) व्यावसायिक किंवा अव्यावसायिक आहे का?
 • २. प्रस्तावित जागेच्या ७५ मीटर अंतरावर कोणतीही शैक्षणिक संस्था, रुग्णालय किंवा धार्मिक स्थळ आहे का.
 • ३. खेळाचे नियम आणि अटी
 • ४. हा खेळ बक्षीसासाठी खेळला जातो का? जर असे असेल तर, बक्षीस काय आहे, आणि किती काळ खेळला जाईल आणि किती खेळाडूंनी देखील तसेच, त्याचा तपशील.
 • ५. किती कर्मचारी कार्यरत आहेत किंवा नियोजित केले जातील, त्यांचे कार्य आणि जबाबदारी, त्यांना प्रशिक्षण दिले गेले आहे किंवा कसे.
 • ६. पूल टेबल या खेळांव्यतिरिक्त इतर कोणतीही गतिविधी आहे काय; त्या उपक्रमांचा तपशील.
 • ७. सुटे भागासह टेबलचा तपशील.
 • ८. चाहत्यांचे तपशील, टेबल्समधील अंतर, आसन क्षमता (सर्व टेबल्स व्यस्त आहेत) इत्यादी.
 • ९. शीतपेये, पेये, खाण्यायोग्य किंवा इतर कुठल्याही वस्तू अभ्यागतांना दिल्या जातात काय, त्याचा तपशील
 • १०. आस्थापना उघडण्याच्या आणि बंद करण्याची प्रस्तावित वेळ.
 • ११. परिसरात धूम्रपानाची परवानगी आहे का?
 • १२. एखादा प्रशिक्षक असेल, तर त्याचा तपशील द्यावा लागेल.
 • १३. प्रस्तावित ठिकाण एखाद्या दाटीवाटीत आणि घनदाट क्षेत्रामध्ये स्थित आहे का?
 • .१४. करमणुकीच्या ठिकाणच्या मालकाची किंवा भागीदाराची नावे आणि पत्ता.
 • .१४. करमणुकीच्या ठिकाणच्या मालकाची किंवा भागीदाराची नावे आणि पत्ता.
 • १४. करमणुकीच्या ठिकाणच्या मालकाची किंवा भागीदाराची नावे आणि पत्ता.

परवान्याचे नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया काय आहे.

परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी तुम्हाला खालील कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा लागेल:

 • १. विद्युलता वाहक चे प्रमाणपत्र
 • २. विद्युत निरिक्षकांकडून प्राप्त नाहरकत प्रमाणपत्र.
 • ३. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकारी यांचेकडून प्राप्त नाहरकत प्रमाणपत्र
 • ४. मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्याकडून प्राप्त ना हरकत प्रमाणपत्र,
 • ५. महानगर टेलिफोन निगम लि.कडून प्राप्त प्रमाणपत्र
 • ६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून प्राप्त ना हरकत प्रमाणपत्र
 • ७. वास्तूविशारद यांच्याकडून रचना स्थिरता प्रमाणपत्र.
 • ८. व्यवस्थापक, प्रक्षेपणयंत्र चालक आणि वीजतंत्री यांचे नाव आणि पत्ता.
 • ९. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर स्थानिक पोलीस ठाण्याकडून कायदा व सुव्यवस्थे संदर्भात चौकशी अहवाल मिळाल्यानंतर परवान्याचे नूतनीकरण केले जाईल.

मी सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत. काही अतिरिक्त आवश्यकता आहेत का?

अर्जासोबत सर्व कागदपत्र जमा केल्यानतर पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविले जातात. संबंधित पोलीस ठाणे जागेच्या अनुकूलतेबाबत चौकशी करेल. वाहतूक पोलिसांना वाहतुकीच्या दृष्टीकोनातून अहवाल सादर करण्याबाबत सांगितले जाईल.

मी सर्व कागदपत्रे सादर केली आहेत. काही अतिरिक्त आवश्यकता आहेत का?

अर्जा सोबत सर्व कागदपत्र जमा केल्यानतर पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविले जातात. संबंधित पोलीस ठाणे चौकशी करून सदरची जागा आणि कायदा व सुव्यवस्था यांची परिस्थिती बघुन त्याचा अहवाल सादर करतात.

आपण कोणत्या नियमांच्या अंतर्गत परवान्यांसाठी आवश्यक कागदपत्रे जारी केली आहेत?

सार्वजनिक जागासाठी (सिनेमांव्यव्यतिरिक्त) परवाने व नियंत्रण आणि मेळा व तामशा यांसारख्या सार्वजनिक मनोरंजनासाठी कार्यप्रणाली १९६०.

कोणत्या कायद्यानुसार परवाना आवश्यक आहे?

महाराष्ट्र सिनेमा (नियमन) नियम १९६६.

कोणत्या नियमांनुसार परवाना जारी केला जातो आणि आवश्यक कागदपत्रे काय आहेत?

बृहन्मुंबई मधील सर्व सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्यांचे जवळ आणि कोणत्याही सार्वजनिक मनोरंजनासाठी ध्वनिक्षेपकाचा वापर संदर्भात परवाना देणे, नियंत्रण आणि निषेध करण्याची नियमावली, १९९४.

विवाह, पुनर्विवाह किंवा घटस्फोटानंतर नावाच्या बदलासाठी काय प्रक्रिया आहे?

खालीलप्रमाणे प्रक्रिया आहे

 • अ) एका महिलेने तिच्या विवाहित नावाच्या पारपत्रसाठी प्रथमच अर्ज केला आहे किंवा विवाहामुळे अस्तित्वात असलेल्या पारपत्रमध्ये नाव / आडनाव बदलणे; यासाठी खालील कागदपत्रे सादर करा: १) पतीचे पारपत्र असल्यास त्याची छायांकित प्रत २) विवाहाचे निबंधकाने जारी केलेल्या विवाह प्रमाणपत्र आणि संयुक्त छायाचित्रसह पती-पत्नीचे प्रतिज्ञापत्र यांच्या प्रमाणित प्रती
 • ब) अस्तित्वात असलेल्या पासपोर्टमध्ये नाव बदलणे किंवा पति / पत्नीचे नाव हटविण्यासाठी अर्ज करणार्या घटस्फोटीत- खालील कागदपत्रे सादर करा: १)न्यायालयाने योग्य प्रकारे प्रमाणित केलेला घटस्फोट करार, किंवा २) करारनामा / शपथपत्र क) स्वतःचे नाव / पतीचे नाव बदलण्यासाठी अर्ज करणारे पुन्हा विवाहित अर्जदार- खालील कागदपत्रे सादर करा: १) पहिल्या पती / पत्नीच्या बाबतीत घटस्फोट / मृत्युचा दाखला, आणि २)दुस-या लग्नाशी संबंधित वर नमूद प्रमाणे दस्तऐवज.
 • c) Not Found
 • ड) नाव बदलण्यासाठी अन्य परिस्थितींमध्ये, अर्जदार ( पुरुष आणि स्त्री दोन्ही) यांना सादर करणे आवश्यक आहे: १)करारनामा / शपथपत्र २) दोन अग्रगण्य दैनंदिन वर्तमानपत्रांचें कात्रण (एक दैनिक वृत्तपत्र ज्यात अर्जदाराच्या स्थायी आणि वर्तमान पत्ता जवळील क्षेत्रातील असावा).

नूतनीकरण शुल्क काय आहे?

नूतनीकरण शुल्क संरचनेप्रमाणेच आहे.

प्रस्तावित मनोरंजन / जल उद्यान यांना परवाना देण्यासाठी शुल्क किती आहे?

शुल्क संरचना खालीलप्रमाणे आहे.

 • जागेचा परवाना शुल्क रु. ५०० प्रति मशीन/ प्रति खेळ (दरमहा).
 • तिकीट विक्री शुल्क रु. ५०० प्रत्येक वर्षी.
 • खेळ परवाना शुल्क- संगणक / आभासी वास्तव खेळ रु.२,०००/- प्रति मशीन/ दरमहा.

मी तात्पुरता प्रवासी परवाना कसा मिळवावा?

एका साध्या कागदावर ५ रु च्या न्यायालयीन शुल्क असलेला मुद्रांक जोडून ‘अ’’ हा अर्ज करा. सोबत आपल्या परवान्याची छायांकित प्रत जोडावी. दुसऱ्या दिवशी, २०/ - रुपये शुल्क भरावे आणि तुम्हाला तात्पुरता प्रवासी परवाना मिळेल. सदर तात्पुरता परवान्याची वैधता हि ३० दिवस राहील. तसेच आपण जेथे जाणार आहात तेथील स्थानिक प्रशासनाच्या नियमांप्रमाणे वापर करता येईल

अतिथी घर / रात्रीचे राहण्याचे ठिकाण(लॉज) करिता कोणता परवाना दिला जातो?

दिनांक २२ डिसेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन आदेशान्वये पोलीस परवाना आवश्यक नाही.

स्थान योग्यतेबद्दल कोणती चौकशी केली जाते?

संबंधित / स्थानिक पोलीस ठाण्याकडून खालील मुद्द्यांवर चौकशी करण्यात येईल:

 • १- सदर जागेभोवती अरूंद रस्ता आहे किंवा कसे? (नमुद रस्ता हा ४० फिट रूंदी पेक्षा कमी आहे का?).
 • २- सदरचे ठिकाण हे प्रामुख्याने व्यावसायिक क्षेत्रात येते किंवा कसे? जर सदरचे ठिकाण हे निवासी क्षेत्रात येत असेल तर परवाना मंजूर करण्यात येणार नाही.
 • ३- प्रामुख्याने व्यावसायिक क्षेत्रांच्या बाबतीत प्रादेशिक परिसरात किंवा मोठय़ा निवासी हॉटेलांच्या संयुगामध्ये असलेल्या सार्वजनिक करमणूकासाठी प्राधान्य दिले जाईल.
 • ४- जर धार्मिक पूजनस्थळाच्या परिसरात, शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग क्लास इत्यादीसारख्या शैक्षणिक संस्थांच्या ठिकाणाजवळ जागा असेल तर परवाना मंजूर केला जाणार नाही. (जवळच्या परिसरात म्हणजे ७५ मीटरच्या परिमाणाचे आत).
 • ५- १५ फूट (४ मीटर) अंतरावरील परिसरात गोंगाट किंवा आवाज येत असल्यास परवाना मंजूर केला जाणार नाही.
 • ६- करमणुकीचे केंद्र सकाळी ०८.०० वाजेपूर्वी सुरु करता येणार नाही आणि रात्री ११. ०० वाजल्यानंतर चालू ठेवता येणार नाही.
 • ७- समान करमणुकीचे स्थान ७५ मीटरच्या परिघात असेल, तर परवाना दिला जाणार नाही.
 • ८- दोन मशीनमधील अंतर ३० सेन्टिमीटर पेक्षा कमी नसावे.
 • ९- मशीन भिंतीच्या मागील बाजूस असलेल्या खोलीच्या दोन्ही बाजूंना स्थापित करावी. जर असे असेल तर दोन ओळीमध्ये दोन मीटर पेक्षा कमी अंतर असावे. जेणेकरून खेळांडूना पुरेशी जागा उपलब्ध होईल.
 • १०- आस्थापनेत असलेल्या पहिल्या मशिनच्या व दरवाज्यामधील अंतर दोन मीटर पेक्षा जास्त असावे.

इतके ना हरकत प्रमाणपत्र कशासाठी? त्यांची खरोखर आवश्यकता आहे का?

नियमांनुसार हे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहेत आणि त्यामुळे ते अनिवार्य आहेत. आपण त्यांना सादर करेपर्यंत, आपल्या अर्जावर विचार केला जाणार नाही.

नूतनीकरण शुल्क काय आहेत?

नूतनीकरण शुल्क संरचनेप्रमाणेच आहे.