Emergency Contacts
Name of office Telephone number Fax number Entension number.
नायर रूग्णालय २३००४५११ --- ---
पोद्दार रूग्णालय २४९३३५३३ २४९३१८४६ --- ---
राजवाडी हॉस्पिटल २५११३१७९ --- ---
सेंट जॉर्ज रुग्णालय २२६२०२४२ --- ---
केवळ अपघात प्रकरणे १०२ --- ---
मुंबई हार्ट ब्रिगेड, बृहन्मुंबई २३०७९६४३ --- १०५
केवळ मृत शरीरांसाठी २३०७७३२४ --- ---
फक्त संसर्गजन्य रोगांसाठी २३०७७३२४ --- ---
रुग्णवाहिका गॅरेज २३०७९६४३ --- ---
सेंट जॉर्ज रक्तपेढी २२६२०३४४ २२६२०२४२ --- ---
जे. जे. रूग्णालय रक्तपेढी २३७६९४०० --- ---
जी. टी. रूग्णालय रक्तपेढी २२६२१४६४ २२६२१४६५ २२६२१४६७ --- ---
कामा रूग्णालय रक्तपेढी २२६११६४८ --- ---
विद्युत पुरवठा खंडित, कुलाबा २२१८४२४२ २२८१२७०९ --- ---
विद्युत पुरवठा, काळबादेवी २२०८४२४२ २२०६६३५१ --- ---
विद्युत पुरवठा, खेरवाडी २३०९४२४२ २३८५२०११ २३८५४२४२ --- ---
विद्युत पुरवठा, पाठकवाडी २२०८४२४२ २२०८५८५८ --- ---
फ्यूज केंद्र, दादर २४१२४२४२ २४१२४९९३ --- ---
फ्यूज केंद्र, वरळी २४९५४२४२ २४९५३३६३ --- ---
दक्षिण विभाग ( सांताक्रूझ ) २६१००८०५ २६११२७२१ २६१८२८९९ --- ---
मध्य विभाग ( गोरेगांव ) २८१२०५०५ २८४२८५४८ --- ---
उत्तर विभाग ( कांदिवली ) २८०७२२२७ २८६३४२२१ २८६४०५०५ --- ---
पूर्व विभाग ( चेंबूर ) २५२२४२५० २५२२६०१८ --- ---
एम.एस.ई.बी. ( वांद्रे ) २६४२२२११ २६४२२१३१ --- ---