Emergency Contacts
Name of office Telephone number Fax number Entension number.
न्यायालय सहाय्यक सीएमएम कार्यालय (३ रे, ८ वे, १ ९ वे ) २२०२४१६१ २२६२०४६४ --- ---
एस्प्लनेड न्यायालय कार्यालय २२६२०७२६ --- ---
माझगाव न्यायालय (२ रे, ६ वे, १५ वे, १७ वे, २० वे ) २३७४१२४७ --- ---
माझगाव न्यायालय ( २५ वे ) २३७३७५९९ --- ---
गिरगाव न्यायालय (४ थे, १४ वे, १८ वे ) २३८२४५०२ --- ---
दादर न्यायालय ( ५ वे व ७ वे ) २४१२७७८३ --- ---
भोईवाडा न्यायालय २४१२७७८३ --- ---
शिंदेवाडी न्यायालय २४११४५२७ --- ---
बांद्रा न्यायालय ( २१ वे ) २६४२२४२६ २६४७८०४४ २६४२२०४४ --- ---
अंधेरी न्यायालय (१० वे, २२ वे, ४५ वे ) २६८४०२८० --- ---
कुर्ला न्यायालय ( ११ वे, ३० वे, ४५ वे ) २६५०६४२३ --- ---
विक्रोळी न्यायालय २५७८२६०५ --- ---
बोरीवली न्यायालय २८०११३३७ --- ---
मुलुंड न्यायालय (२७ वे ) २५६१०२४३ --- ---
बॅलार्ड पियर न्यायालय ( १६ वे, ३३ वे, ३८ वे ) २२६१६०४८ --- ---
व्ही. टी. कोर्ट (२० वे ) २२६२०४३१ --- ---
मुंबई सेंट्रल न्यायालय २३०७१२८१ --- ---
बाल न्यायालय, उमरखाडी २३७१२११० --- ---
विलेपार्ले म्युनिसिपल न्यायालय ( ३९ वे ) २६१२७६३६ --- ---
औद्योगिक न्यायालय (ताडदेव ) २४९५०७०७ २४९५१६०६ --- ---
एक्स्प्रेस क्रेन सर्व्हिसेस, चेंबुर २५२२७६२९ २५२२२६७० २२६१८७६५ --- ---
सेनी क्रेन सर्व्हिसेस, चेंबुर २६५०४१२३ २६५०९६३५ २६५०६५४७ --- ---
तासा / नपिल कंटेनर सर्व्हिसेस, चेंबुर २५५८५०१४ २५५७८७९५ --- ---
नंदू ट्रान्सपोर्ट २३७२५०५४ --- ---
इंदिरा ट्रान्सपोर्ट २३७८०५७७ २३७३०८३२ --- ---
भगवती रूग्णालय २८९३२४६१ २८९३२४६२ २८९३२४६३ --- ---
जी.टी. रूग्णालय २२६३०५५३ --- ---
जे. जे. रूग्णालय २३७३५५५५ --- ---
केईएम रुग्णालय २४१३७५१७ --- ---
लोकमान्य टिळक रूग्णालय, सायन २४०७६५४१ --- ---