Emergency Contacts
Name of office Telephone number Fax number Entension number.
इंडियन एअरलाईन्स १४०० --- ---
चौकशी १४०० --- ---
आरक्षण १४०१ --- ---
आगमन १४०२ --- ---
निर्गमन १४०३ --- ---
महाव्यवस्थापक २२६२१५५१ --- ---
मध्य रेल्वे एक्सचेंज २२६२१५५१ --- ---
रेल्वे आगमन आणि प्रस्थान - दक्षिण बाजू --- १३६
रेल्वे आगमन आणि प्रस्थान - उत्तर बाजू १३७ --- ---
स्वयंचलित मध्यवर्ती रेल्वे चौकशी १३४ --- ---
महाव्यवस्थापक २२००५६७० --- ---
पश्चिम रेल्वे एक्सचेंज --- ---
रेल्वे आगमन आणि प्रस्थान --- ---
रेल्वे आगमन व प्रस्थान - दिल्लीकडील बाजू १३२ --- ---
रेल्वे आगमन व प्रस्थान - अहमदाबादकडील बाजू १३३ --- ---
स्वयंचलित मध्यवर्ती रेल्वे चौकशी १३१ --- ---
पश्चिम रेल्वे आरक्षण २२६९५९५९ --- ---
पश्चिम रेल्वे केंद्रीय अभियांत्रिकी १३५ --- ---
वाहतूक पोलीस नियंत्रण कक्ष २४९३७७५५ २४९३७७४६ २४९३७७४७ २२६२६६५५ --- ---
महामार्ग सुरक्षा गस्त राज्य वाहतूक नियंत्रण कक्ष २२६२६६५५ --- ---
एम. टी. डी. सी २२०२४४८२ २२०२४५२२ --- ---
भारत सरकार (आयटीडीसी) २२०३३१४४ २२०३३१४५ --- ---
पर्यटन पोलीस २२६२१८५५ --- ---
पोलीस महानिरीक्षक, कारागृह २३७५९८३२ २३०७४५०८ --- ---
कारागृह अधीक्षक (आर्थर रोड , मुंबई) २३०७७३७२ --- ---
कारागृह अधीक्षक (भायखळा, मुंबई) २३०८८१३३ --- ---
कारागृह अधीक्षक (ठाणे) २५३४६३८० --- ---
मुंबई उच्च न्यायालय २२६७३४६६ --- ---
सत्र न्यायालय २२९४४१३४ २२६५०७०७ २२६५०३५८ --- ---
मुख्य महानगर दंडाधिकारी (वैयक्तिक) २२०२४१६१ --- ---