Emergency Contacts
Name of office Telephone number Fax number Entension number.
बॉम्ब स्फोट शाखा --- ---
गुन्हे शाखा सांख्यिकी २२६२०१११ --- २११
गुन्हे प्रकटीकरण शाखा - ८ २६८४०४८७ --- ---
गुन्हे प्रकटीकरण शाखा - ९ २६४२०५४७ --- ---
गुन्हे प्रकटीकरण शाखा - १० २८३८९७७१ --- ---
गुन्हे प्रकटीकरण शाखा - ११ २८६३५३५४ --- ---
गुन्हे प्रकटीकरण शाखा - १२ २८९२०५०८ २८०२०७११ २८२८४२९८ --- ---
विशेष कारवाई पथक २२६२१०९४ --- ---
श्वान पथक २२६२०१११ --- २३०
गुन्हेगारी गुप्तवार्ता शाखा २२६९२०२४ २२६२०१११ --- ---
मालमत्ता कक्ष २०५२९२०२ २२६५२५२६ --- ---
खंडणी विरोधी पथक २२६२५१५४ --- ---
हरवलेले व्यक्ती शोध केंद्र २२६२१५४९ --- ---
सहाय्यक पोलीस आयुक्त, जनसंपर्क २२६२०१३६ २२६२०१११ --- १४४
सह पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा २२६२५०२८ २२६२०१११ २२६७२७७० १३६
सह पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा यांचे लिपिक २२६२०१११ --- १४८
सहाय्यक पोलीस आयुक्त (१), आर्थिक गुन्हे शाखा २२६३०८१८ २२६२०१११ --- ---
सहाय्यक पोलीस आयुक्त (२), आर्थिक गुन्हे शाखा २२६७१६४१ २२६२०१११ --- ---
सहाय्यक पोलीस आयुक्त (३), आर्थिक गुन्हे शाखा २२६२०१११ --- ---
सामान्य शाखा, आर्थिक गुन्हे शाखा २२६२०७८७ २२६२०१११ --- ---
सामान्य शाखा - १ ( बँकिंग ), आर्थिक गुन्हे शाखा २२६२०१११ --- १६५
सामान्य शाखा - २ ( गृहनिर्माण ) आर्थिक गुन्हे शाखा २२६१८१०२ २२६२०१११ --- ---
सामान्य शाखा - ३ ( फसवणुक ), आर्थिक गुन्हे शाखा २२६२०१११ --- १६६
सामान्य शाखा - ४ ( पारपत्र ), आर्थिक गुन्हे शाखा २२६२०१११ --- ---
सामान्य शाखा - ५ ( शेअर्स ), ( आर्थिक गुन्हे शाखा ) २२६२०१११ --- ---
पोलीस उप आयुक्त (अंमलबजावणी), गुन्हे शाखा २२६९२५१५ २२६२०१११ --- १४९
पोलीस उप आयुक्त, ( अंमलबजावणी ) यांचे लिपिक २२६२०१११ --- १२३
सायबर पोलीस ठाणे २६५०४००८ --- ---
सहायक पोलीस आयुक्त (जापू ) २२६२०५६९ २२६२०१११ --- २०७
जापू २२६२०१११ --- २०७