Police Station Incharge


सुभाष आनंदराव बोराडे

सुभाष आनंदराव बोराडे

व. पो. नि. ( सर जे.जे. मार्ग )


संजय नाना जगताप

संजय नाना जगताप

व. पो. नि. ( ताडदेव )


सिद्धेश्वर गोवे

सिद्धेश्वर गोवे

व. पो. नि. ( ट्रॉम्बे )


राजेश पवार

राजेश पवार

व. पो. नि. ( विनोबा भावे नगर )


हेमंत आनंत  बावधनकर

हेमंत आनंत बावधनकर

व. पो. नि. ( व्ही.पी.रोड )


सुनयना सुभोध नटे

सुनयना सुभोध नटे

व. पो. नि. ( वाकोला )


अनिल गोपाळ वाघमारे

अनिल गोपाळ वाघमारे

व. पो. नि. ( वनराई )


सिराज हजरतसो इनामदार

सिराज हजरतसो इनामदार

व. पो. नि. ( वर्सोवा )


अलका मांडवे

अलका मांडवे

व. पो. नि. ( विलेपार्ले )


शैलेश पासलवाड

शैलेश पासलवाड

व. पो. नि. ( वडाळा ट्रक टर्मिनल )


अनिल बाबुराव कोळी

अनिल बाबुराव कोळी

व. पो. नि. ( वरळी )