Police Station Incharge


नागेश गोरे (अतिरिक्त कार्यभार)

नागेश गोरे (अतिरिक्त कार्यभार)

व. पो. नि. ( चुनाभट्टी )


विजय मोहन हातिसकर

विजय मोहन हातिसकर

व. पो. नि. ( कुलाबा )


शर्मिला श्रीकांत सहस्रबुद्धे (अतिरिक्त कार्यभार)

शर्मिला श्रीकांत सहस्रबुद्धे (अतिरिक्त कार्यभार)

व. पो. नि. ( सायबर )


प्रदीप आर. खुडे

प्रदीप आर. खुडे

व. पो. नि. ( डॉ. डी. बी. मार्ग )


मिलिंद रामचंद्र कुरडे

मिलिंद रामचंद्र कुरडे

व. पो. नि. ( डी.एन.नगर )


महेश नारायण मुगुटराव

महेश नारायण मुगुटराव

व. पो. नि. ( दादर )


प्रवीण गजानन पाटील

प्रवीण गजानन पाटील

व. पो. नि. ( दहिसर )


बळवंत गणपतराव पाटील

बळवंत गणपतराव पाटील

व. पो. नि. ( धारावी )


जीवन श्रीरंग खरात

जीवन श्रीरंग खरात

व. पो. नि. ( दिंडोशी )


शबाना इरशाद शेख

शबाना इरशाद शेख

व. पो. नि. ( डोंगरी )


रामपियारे गोपीनाथ राजभर

रामपियारे गोपीनाथ राजभर

व. पो. नि. ( गावदेवी )


जितेंद्र आगरकर

जितेंद्र आगरकर

व. पो. नि. ( घाटकोपर )


संजय भालचंद्र सावंत

संजय भालचंद्र सावंत

व. पो. नि. ( गोराई )


दत्तात्रय मारुती थोपटे

दत्तात्रय मारुती थोपटे

व. पो. नि. ( गोरेगाव )


सुदर्शन रघुनाथराव होनवडजकर

सुदर्शन रघुनाथराव होनवडजकर

व. पो. नि. ( गोवंडी )


बाळासाहेब सखाराम तांबे

बाळासाहेब सखाराम तांबे

व. पो. नि. ( जोगेश्वरी )


सुधाकर बाबुराव शिरसाट

सुधाकर बाबुराव शिरसाट

व. पो. नि. ( जुहू )


आनंद दगडू मुळे

आनंद दगडू मुळे

व. पो. नि. ( काळाचौकी )


दिनकर जाधव

दिनकर जाधव

व. पो. नि. ( कांदिवली )