Police Station Incharge


राजेंद्र मुळीक

राजेंद्र मुळीक

व. पो. नि. ( खेरवाडी )


शशिकांत जगदाळे

शशिकांत जगदाळे

व. पो. नि. ( कुरार )


सुधीर कुडाळकर

सुधीर कुडाळकर

व. पो. नि. ( एम.एच.बी.कॉलनी )


संतोष धनवटे

संतोष धनवटे

व. पो. नि. ( एम.आर.ए.मार्ग )


महादेव कोळी

महादेव कोळी

व. पो. नि. ( मानखुर्द )


निलेश बागुल

निलेश बागुल

व. पो. नि. ( मरीन ड्राईव्ह )


कांतीलाल कोथिंबीरे

कांतीलाल कोथिंबीरे

व. पो. नि. ( मुलुंड )


रोहीत खोत

रोहीत खोत

व. पो. नि. ( मुंबई सागरी -१ )


अरुण पोखरकर

अरुण पोखरकर

व. पो. नि. ( मुंबई सागरी -२ )