स्वच्छता अभियान    पोलिस स्टेशनमध्ये स्वच्छता मोहीम चालविली गेली