वृक्षा रोपण    अंधेरी पोलीस ठाणे च्या हद्दीत वृक्ष रोपांची लागवड करण्यात आली.