Crime Statistics


Title Reports
मासिक गुन्हे अहवाल ऑगस्ट २०२१ PDF view
मासिक गुन्हे अहवाल जुलै २०२१ PDF view
मासिक गुन्हे अहवाल जून २०२१ PDF view
मासिक गुन्हे अहवाल मे २०२१ PDF view
मासिक गुन्हे अहवाल एप्रिल २०२१ PDF view
मार्च २०२१ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
फेब्रुवारी २०२१ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
जानेवारी २०२१ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
मासिक गुन्हे अहवाल डिसेंबर २०२० PDF view
मासिक गुन्हे अहवाल नोव्हेंबर २०२० PDF view
मासिक गुन्हे अहवाल ऑक्टोबर २०२० PDF view
मासिक गुन्हे अहवाल संप्टेंबर २०२० PDF view
मासिक गुन्हे अहवाल ऑगस्ट २०२० PDF view
मासिक गुन्हे अहवाल जून २०२० PDF view
मासिक गुन्हे अहवाल जुलै २०२० PDF view
मे २०२० चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
एप्रिल २०२० चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
मार्च २०२० चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
फेब्रुवारी २०२० चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
जानेवारी २०२० चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
डिसेंबर २०१९ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
नोव्हेंबर २०१९ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
ऑक्टोबर २०१९ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
सप्टेंबर २०१९ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
ऑगस्ट २०१९ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
जुलै २०१९ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
जून २०१९ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
मे २०१९ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
एप्रिल २०१९ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
मार्च २०१९ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
फेब्रुवारी २०१९ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
जानेवारी २०१९ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
डिसेम्बर २०१८ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
नोव्हेंबर २०१८ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
ऑक्टोम्बर २०१८ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
सप्टेंबर २०१८ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
ऑगस्ट २०१८ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
जुलै २०१८ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
जून २०१८ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
मे २०१८ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
एप्रिल २०१८ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
मार्च २०१८ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
फेब्रुवारी २०१८ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view
जानेवारी २०१८ चा मासिक गुन्हे अहवाल PDF view