×

Police officers


शिवाजी कोंडीबा पावडे

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


बळवंत व्यंकट देशमुख

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


राजीव सखाराम सकपाळ

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


राजकुमार दिगंबर हसबे

पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क


अभय सूर्यकांत कदम

पोलीस सब इन्स्पेक्टर

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


विजेंद्र अशोक वाघमारे

असिस्टंट पोलीस इन्स्पेक्टर

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


पोपट धोंडू झोले

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३


महेश्वर अनंत तळेकर

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०४