×

Police officers


शुभदा मोरे

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


मंगेश मोहोड

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


संजय धुमाळे

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


अमोल टमके

पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क अधिकारी


विल्सन रॉडीक्स

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१