×

Licensing Unit


Title
Info

पोलिस ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी फॉर्म) साठी अर्ज

PDF view

भाडे / भाडेपट्टी / पेयिंग गेस्ट वर देण्यावरील परदेशी राष्ट्रीय रहिवास नोंदणी अर्ज

PDF view

खाजगी सुरक्षा एजन्सीसाठी अर्ज

PDF view

व्हिडिओ गेम पार्लरसाठी अर्ज

PDF view

जागा परवाना नवीन अर्ज स्वरूप

PDF view

सार्वजनिक मनोरंजन ब फॉर्म

PDF view

सार्वजनिक मनोरंजन अ फॉर्म

PDF view

पूल टेबलसाठी अर्ज

PDF view

लाउड स्पीकरसाठी अर्ज

PDF view

नौकाविहारसाठी अर्ज

PDF view

गो कार्टिंगसाठी अर्ज

PDF view

सायबर कॅफे नियम व नियमन (मराठी)

PDF view

सायबर कॅफे नियम आणि नियमन (इंग्रजी)

PDF view

पोलिस क्लिअरन्स सर्टीफिकेटसाठी अर्ज (पीसीसी फॉर्म)

PDF view

सार्वजनिक सभा / कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी अर्ज (मराठी)

PDF view

सार्वजनिक सभा / कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी अर्ज (इंग्रजी)

PDF view

आर्म लायसन्ससाठी अर्ज (आर्म फॉर्म ए -1 ते ए -14)

PDF view

आर्म लायसन्ससाठी अर्ज (आर्म फॉर्म बी -1 ते बी -4)

PDF view

खाजगी सुरक्षा एजन्सीच्या व्यवसायासाठी नवीन परवाना / परवान्याचे नूतनीकरण यासाठी अर्ज. (अर्ज क्रमांक ५)

PDF view

खाजगी सुरक्षा यंत्रणा अधिनियम २००५ अन्वये महाराष्ट्रातील खाजगी सुरक्षा यंत्रणांना परवाना देण्याची पद्धती बदललेबाबत

PDF view

आर्म लायसन्ससाठी अर्जाची माहिती

PDF view

आर्म परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज (फॉर्म ए-3 )

PDF view

शस्त्रे व दारूगोळ्यां मधील शस्त्रे व दारूगोळ्यांच्या नूतनीकरण शुल्काबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

PDF view

शस्त्रे व दारुगोळा वाहून नेण्यासाठी Form A 11 मधील प्रवासी परवान्यासाठी अर्ज

PDF view

शस्त्र व दारूगोळा सेवा कालावधी.

PDF view