×

Police officers


दत्तात्रय शंकर खाडे

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


किशोर वसंतराव पाटील

पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क अधिकारी


आदिनाथ आनंद गावडे

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


किशोर भानुदास खरात

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


नितीन शंकरराव सोनकांबळे

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


संजय दत्ताराम तोटेवाड

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


गणेश भगवान कोल्हाळ

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३


सुरेश मारुती वसेकर

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०४