×

History


-

मानखुर्द पोलीस ठाणे

प्लाॅट क्रमांक १३८, एंविग वग, ट्राॅन्झीस्ट कॅम्प, एमएमआरडीए, मानखुर्द मुंबई हा भुखंड मानखुर्द पोलीस ठाणेकरीता देवू करण्यात आला होता. परंतू तेथे अनाधिकृत झोपडया असून जवळच महानगर पालिकेचा जैविक पदार्थ नाश करण्याचा प्रकल्प असल्याने तेथील वातावरण दूषित व आरोग्यास हानिकारक असल्याने तत्कालीन मा. पोलीस उप आयुक्त श्री. शिवानंदन साो. यांनी दिनांक १९/११/२००९ पासून एमएमआरडीए यांच्या अख्यत्यारीतील लल्लुभाई कंपाऊड, हिरांनदानी आकृती, इमारत क्रमांक ७/ए, मानखुर्द (प), मुंबई येथे रिकाम्या इमारतीमधील पहिल्या व दुस-या मजल्यावरील १४ खोल्या हया तात्पुरत्या स्वरूपात ताब्यात घेवून त्यामध्ये पोलीस ठाणेचे कामकाज सुरू केले.