×

History


-

निर्मलनगर पोलीस ठाणे

निर्मल नगर पोलीस ठाणे हे बृहन्मुंबईतील एक जुने पोलीस ठाणे आहे. त्याची स्थापना सन १९८५ मध्ये झाली आहे. ठाण्याची इमारत ही निर्मलनगर, खार (पुर्व), मुंबई येथे आहे.

पोलीस ठाणे स्थापना शासन निर्णय क्रं. अेपीओ. ३१८४ / १८५०५ / पोल-३, दि. ०५ /१२/१९८४ अन्वये दि. ०१ /०५ /१९८५ झाली