×

Sr. Police Inspector′s Tenure Table


Senior PI′s Name
From Date
To Date

माधवराव एस. जाधव

रतनसिंग के. राठोड

शिवाजी जे. लहाडे

प्रतापसिंह एस. ठाकूर

फत्तेसिंह एस गायकवाड

चारूदत्त झेंडेकर

राम जी. मांडुरके

राजाराम व्हि. व्हनमाने

वसंत व्ही. पाटील

व्यंकट व्ही. पाटील

विश्वनाथ तुकाराम कोठेकर

सुधीर गणपत निगुडकर

कुसुम वाघमारे