×

Police officers


दत्ताराम विठ्ठल गिरप

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


प्रमोदकुमार श्रीराम कोकाटे

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


मदन विष्णू पाटील

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


चंद्रकांत बाळशीराम लांडगे

पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क अधिकारी


पोपट धोंडू झोले

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


दिपाली बाजीराम फाळके

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


किरण रमेश खरात

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३


राहूल रंगनाथ मोकाटे

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०४