×

Sr. Police Inspector's Tenure Table


Senior PI's Name
From Date
To Date

दामोदर राजाराम चौधरी

विनय अंबादास बगाडे

दत्तात्रय तुकाराम नायकोडी

सुनिल शंकर भोसले

माधव मारुती मोरे