×

Police officers


मोहन पाटील

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


विनोद नरहरी गांवकर

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


अमोल आनंदराव मंडाळकर

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


विजयकुमार मल्हारराव रूचनकर

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


आरती सुधाकर गवारे

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३


सचिन भिमराव जाधवर

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०४