×

History


-

नेहरुनगर पोलीस ठाणे

बृहन्मुंबईतील टिळक नगर पोलीस ठाणे हे २ ऑक्टोबर १९७५ पासून कार्यरत होते. सदर पोलीस ठाणेचे विभाजन करुन नेहरुनगर पोलीस ठाणे दि. १४/०८/१९८५ रोजी स्थापित करण्यात आले आहे. नेहरु नगर पोलीस ठाणेच्या हद्दीची तीन बिटमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे.