×

History


- १९७५

विमानतळ पोलीस ठाणे

विमानतळ पोलीस ठाणे हे सन १९७५ साली कार्यान्वीत झाले आहे. पोलीस ठाणे इमारतीचे क्षेत्रफळ १५०० चौरस फूट असून शासनाकडुन जी.व्ही.के. कंपनीने भाडेपट्टीवर घेण्यात आलेल्या जागेवर आहे. पोलीस ठाणेची इमारत ही जी.व्ही.के. या खाजगी कंपनीने बांधुन दिलेली असून पोलीस ठाणेची इमारत ही सुस्थितीत आहे.

पोलीस ठाणे स्थापना - सन १९७५